Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek mieszkaniowy

Czcionka:

DODATEK MIESZKANIOWY

 

jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów ww.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego jest:

1. DOCHÓD

Uwzględnia się średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwo domowego w okresie  3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Dochód ten nie może przekroczyć:

175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1802,15

125 %  kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1287,25 zł
obowiązujących w dniu złożenia wniosku

Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2018r. wynosi 1029,80 zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
- dodatku mieszkaniowego.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 22 września 2017 r. ogłosił, że przeciętny  dochód z pracy w indywidualnych godpodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił 2 577 zł (Mon.Pol.poz.884)  W przypadku dochodu z godpodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego dochód miesięczny wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS. W okresie zasiłkowym 2017/2018 przy ustalaniu dochodu rodziny uzyskanego z gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego zostanie przyjęta kwota 214,75 zł

2. METRAŻ

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego , w którym znajduje się lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) , w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • 35 m 2 – dla 1 osoby,
 • 40 m 2 – dla 2 osób,
 • 45 m 2 – dla 3 osób,
 • 55 m 2 – dla 4 osób,
 • 65 m 2 – dla 5 osób,
 • 70 m 2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m 2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30 %
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

3. WYDATKI

Wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania są:

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Wydatków nie stanowią:

 • koszty ubezpieczenia , podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłaty za gaz przewodowy , energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego ) na cele bytowe.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. ( 74 ) 811 02 66, fax. ( 74 ) 811 17 85                                                                                                          e-mail: opsbyst@poczta.onet.pl.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

...

Imieniny