Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU STARSZY REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Utworzono dnia 19.06.2017
Czcionka:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana

Pani Edyta Marcinkowska zam. Bystrzyca Kłodzka

Uzasadnienie wyboru:

Komisja Rekrutacyjna kierując się wynikami rozmowy kwalifikacyjnej, oraz

przedłożonymi w konkursie dokumentami, wskazuje Panią Edytę Marcinkowska, jako

kandydatkę na stanowisko Starszego Referenta w dziale świadczeń rodzinnych w Ośrodku

Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Kandydatka spełnia wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, ponadto posiada wiedzę i duże

doświadczenie w pracy w świadczeniach rodzinnych.

                                                                                    Bystrzyca Kłodzka dnia 06.07.2017 r.

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze :

od 17.07.2017 r.

Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych

 

I. Przedmiot konkursu:

1. Stanowisko starszy referent ds. świadczeń rodzinnych,

2. Liczba stanowisk 1,

3. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,

4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Wymagania niezbędne (formalne):

1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2. obywatelstwo polskie,

3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe, 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

1. bardzo dobra znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

2. biegła obsługa komputera i pakietu Office,

3. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,

4. zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa, odpowiedzialność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Stosowanie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej.

1. przyjmowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2. prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

3. rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

4. udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomocy przy załatwianiu spraw o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

5. sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,

6. prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań,

7. opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,

8. współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami,

9. wydawanie zaświadczeń dotyczących pobranych świadczeń,

10. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, 1

1. prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,

12. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

13. wykonywanie innych poleceń Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierownika działu świadczeń rodzinnych wynikających z zadań i regulaminu organizacyjnego,

14. zastępowanie pracownika ds. funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinnego podczas jego nieobecności.

15.Przy wykonywaniu zadań pracownik jest obowiązany:

- kierować się zasadami etyki zawodowej,

- udzielać osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach,

- zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

- do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Etapy konkursu:

Zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 1)

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2),

4. oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,

5. dowód tożsamości (do wglądu),

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych [oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem],

7. oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem świadectw pracy,

8. zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na w/w stanowisku,

9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku starszego referenta,

11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ((Dz.U. z 2016 r. poz. 922)) oraz ustawą z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz.U. 2016 poz. 902).

Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Starszego referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w terminie do dnia 05 lipca 2017 roku do godz. 10.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 19 czerwca 2017 roku.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Małgorzata Kuchejda

ZAŁĄCZNIKI:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Utworzono dnia 06.07.2017, 14:52

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Utworzono dnia 19.06.2017, 13:23

Kwestionariusz osobowy/pusty

Utworzono dnia 19.06.2017, 13:19

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 109

W poprzednim tygodniu: 125

W tym miesiącu: 326

W poprzednim miesiącu: 322

Wszystkich: 10222