Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy : Pracownik Socjalny

Utworzono dnia 22.08.2017
Czcionka:

I. Przedmiot konkursu:

1. Stanowisko pracownik socjalny,

2. Liczba stanowisk 1,

3. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy

Kłodzkiej ul.1 Maja 1 57-500 Bystrzyca Kłodzka,

4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Posiadanie kwalifikacje zgodne z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej

wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do

zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika

specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

d) osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach:

pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.

e) Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach:

politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r

f) Osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe

licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych,

3. Obywatelstwo polskie,

4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

5. Nieposzlakowana opinia,

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

7. Znajomość przepisów prawnych z zakresu :

- ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (Dz. U .2016 poz. 930)

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23)

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 poz 1390)

- ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. 2017 poz.697)

III. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość.

2. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i

dokładność w realizacji powierzonych zadań,

3. Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa.

4. Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.

5. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,

6. Prawo jazdy kat. B mile widziane,

7. Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1. Praca socjalna;

2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3. Udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące

przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w

realizacji tych zadań;

4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe

instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania

patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;

8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową

oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji

takich osób i rodzin;

9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu

regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie

jakości życia. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

1. Kierować się zasadami etyki zawodowej;

2. Kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa

tych osób do samostanowienia;

3. Przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;

4. Udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach

i dostępnych formach pomocy;

5. Zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po

ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

6. Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Etapy konkursu:

I etap:

Sprawdzenie przez komisję konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (załącznik nr 1)

4. Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,

5. Dowodu tożsamości (do wglądu),

6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych [oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem]

7. Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem świadectw pracy,

8. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na w/w stanowisku,

9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych

osobowych ((Dz. U. 2016. poz. 922)) oraz ustawą z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2016 poz. 902)

Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych u Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka lub przesłanie pocztą w

zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w

Bystrzycy Kłodzkiej, w terminie do dnia 15 września 2017 roku do godz. 09.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do OPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. OPS po

wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

poinformowani pisemnie. Bystrzyca Kłodzka, dnia 23 sierpnia 2017 roku.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bystrzycy Kłodzkiej

Małgorzata Kuchejda

ZAŁĄCZNIKI:

kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 22.08.2017, 14:59

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 109

W poprzednim tygodniu: 125

W tym miesiącu: 326

W poprzednim miesiącu: 322

Wszystkich: 10222