Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA STANOWISKO PRACY - KIEROWNIK SEKCJI ŚWIADCZEŃ

Utworzono dnia 18.11.2019
Czcionka:


Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 1-go Maja1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel:/074/ 811-02-66 fax /074/ 811-17-85

www.opsbystrzyca.pl
e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl
NIP 881-12-62-732 REGON 005810956

_______________________________________________________________________________

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze od 01.01.2020 r. :

Kierownik sekcji świadczeń

 1. Nazwa i adres  jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 1-go Maja 1 57-500 Bystrzyca Kłodzka

 1. Określenie stanowiska:

Kierownik sekcji świadczeń.

 1. Przedmiot konkursu:
 1. Wymagania niezbędne (formalne) -
 1. Kierownikiem sekcji świadczeń może być osoba, która: Posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej, albo jest obywatelem innego państwa, którego na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. Posiada co najmniej wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 6. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

2.Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobra znajomość Ustawy o pomocy społecznej; Ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych; Rozporządzenia MPRiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 
 2. Biegła obsługa komputera i pakietu Office.
 3. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość.
 4. Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa, odpowiedzialność.
 5. Doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku administracyjno – biurowym.
 6. Mile widziana znajomość obsługi programu komputerowego POMOST.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i innymi aktami prawnymi w tym zakresie.
 2.        Wypisywanie list wypłat, w tym przekazów przyznanych świadczeń z pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnych i przekazywanie ich do działu księgowości, celem realizacji.
 3. Prowadzenie ewidencji kopii:
  • decyzji administracyjnych,
  • kart świadczeń,
  • list wypłat,
  • innych dokumentów dotyczących realizowanych świadczeń z pomocy społecznej,
 4. Prowadzenie rejestru osób i rodzin korzystających z pomocy.
 5. Prowadzenie ewidencji osób kierowanych do domów pomocy społecznej innych placówek i rozliczeń związanych z odpłatnością za pobyt mieszkańców gminy w tych placówkach.
 6. Realizacja świadczeń dla osób potrzebujących pomocy w formie:
  • wydawania biletów kredytowanych,
  • prowadzenia spraw związanych ze sprawianiem pogrzebu dla osób samotnych, w sposób ustalony przez gminę, w tym osobom bezdomnym (poprzez zlecanie pochówku do zakładu pogrzebowego, rozliczenie kosztów, itp.).
 7. Prowadzenie innych spraw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin.
 8. Przygotowywanie sprawozdań, meldunków, raportów i informacji z zakresu działu (współdziałanie w tym zakresie z systemem pomost).
 9. Analizowanie spływu zasiłków zwrotnych i współdziałanie w tym zakresie z pracownikiem socjalnym.
 10. Przygotowanie dokumentacji do składnicy akt.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

 1. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat.
 2. Zatrudnienie od 01 stycznia 2020 roku.
 3. W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pierwszą umowę o prace zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 4. Praca administracyjno – biurowa.
 5. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, pozycja pracy: siedząca.
 6. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, fax, telefon).

VI. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Etapy konkursu:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
 3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
 5. Selekcja końcowa kandydatów:
 1. test kwalifikacyjny
 2. rozmowa kwalifikacyjna

chyba, że komisja zdecyduje inaczej.

 1. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze
 2. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i  ogłoszenie wyników.
 3. Podpisane umowy o pracę.

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae,

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1), 

4. Kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych

( Kserokopie),

6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (załącznik nr 2)

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru (załącznik nr 3)

8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez OPS. (załącznik nr 4)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w Sekretariacie (pokój nr 13, I piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika sekcji świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w terminie do dnia 06 grudnia 2019 roku do godz. 09.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 18 listopada 2019 roku.                           KIEROWNIK         

                                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                                              mgr Małgorzata Kuchejda

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

Utworzono dnia 18.11.2019, 11:16

Załącznik Nr 2

Utworzono dnia 18.11.2019, 11:17

Załącznik Nr 3

Utworzono dnia 18.11.2019, 11:17

Załącznik Nr 4

Utworzono dnia 18.11.2019, 11:17

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 107

W poprzednim tygodniu: 163

W tym miesiącu: 291

W poprzednim miesiącu: 901

Wszystkich: 31008