Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 28 grudnia 2016 roku Ogłoszenie nr 358600 - 2016 z dnia 2016-12-05 r. : Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie pomocy społecznej w roku 2017

Utworzono dnia 29.12.2016
Czcionka:

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

 

Na realizację niżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującym oferentom:

Nazwa zadania:

1.Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Bystrzycy Kł. Ul. Okrzei 20, 57-500 Bystrzyca Kł.  8 000 PLN

2.Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny, 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20/5.  8 500 PLN

 - Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych ul. Międzyleśna 9, 57-500 Bystrzyca Kł.  8 000 PLN

 

Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

Sporządziła: Jolanta Płazińska

Bystrzyca Kłodzka 29 grudzień 2016 rok

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Konkurs przeprowadza centralny zamawiający tak

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 581095600000, ul. ul. 1 Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, państwo Polska, woj. dolnośląskie,

tel. 748 110 266, faks 748 111 785, e-mail opsbyst@poczta.onet.pl.

Adres strony internetowej (URL): opsbystpoczta.onet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA :

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL): 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul.1 Maja 1, pokój koordynatora d.s profilaktyki uzależnień

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

tradycyjnie pocztą pod adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul.1 Maja 1 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU II.

1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie pomocy społecznej w roku 2017

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

1.Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym

2.Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

II.3) Główny kod CPV 55241000-1 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

1.Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

2.Oferent posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

3.Oferent wnioskujący jest bezpośrednim organizatorem zadania.

4.Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5.Świadczenia wolontariuszy i inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako pozafinansowy wkład własny w realizację zadania i uwzględnione są w kosztorysie o ile określone są ich zasady pozyskiwania.

6.Oferenci, którzy otrzymali dotację na realizację zadania, są zobowiązani zamieścić w sposób czytelny i widoczny pisemną informację, w wydawanych przez siebie, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowe jak również informację ustną kierowaną do odbiorców zadania, o fakcie dofinansowania realizacji zadania z budżetu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla i Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1.jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania – 1

1 2.racjonalna i oszczędna kalkulacja kosztów - 1

1 3.kwalifikowalność wydatków – 1

1 4.jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania - 1

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: Data: 28/12/2016, godzina: 10:00 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe: język polski

IV.2.2) Informacje dodatkowe:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 grudnia 2016 r. W uzasadnionych przypadkach ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec przesunięciu.

2.Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

3.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podawania przyczyny oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

4.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach

IV.3) NAGRODY Rodzaj, liczba i wysokość nagród: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: nie Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: nie Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: tak Informacje dodatkowe: Zlecenie wykonania zadania konkursowego.

ZAŁĄCZNIKI:

karta oceny merytorycznej

Utworzono dnia 05.12.2016, 12:04

karta oceny formalnej

Utworzono dnia 05.12.2016, 12:03

zobowiazanie osoby realizujacej zadanie

Utworzono dnia 05.12.2016, 12:03

oświadczenie z Art.9 UOPP

Utworzono dnia 05.12.2016, 12:02

oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami

Utworzono dnia 05.12.2016, 12:00

wzor oświadczenia o znajomosci warunków konkursu

Utworzono dnia 05.12.2016, 12:00

wzór sprawozdania

Utworzono dnia 05.12.2016, 11:59

wzór umowy

Utworzono dnia 05.12.2016, 11:58

oferta

Utworzono dnia 05.12.2016, 11:58

ogłoszenie

Utworzono dnia 05.12.2016, 11:57

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 109

W poprzednim tygodniu: 125

W tym miesiącu: 326

W poprzednim miesiącu: 322

Wszystkich: 10222