Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zaproszenie do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzacych działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Utworzono dnia 02.10.2019
Czcionka:

W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowe w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka.

Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018, poz. 450 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w konkursie na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia, należy przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Pierwszego Maja 1 z dopiskiem na kopercie: konkurs na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka, : w terminie do 07 października 2019 r.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka

3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia). Członków komisji konkursowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 2.

4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów.

Wzór oświadczenia określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKUSOWEJ Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności: czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem, udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji, udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami OPS oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazująca kandydatów na członka komisji konkursowej w konkursie na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w związku z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”).

Poniższa informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 i 2 RODO:

 Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych, a wykonującym obowiązki administratora jest dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, z siedzibą w Polsce, w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 23.

Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Dane kontaktowe IOD: Ewa Wolska, adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, adres e-mail: iod@msz.gov.pl

Dane zostały przekazane do OPS przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka.

Dane osobowe są przetwarzane przez OPS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w celu powołania komisji konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w formularzu zgłoszenia na członka komisji konkursowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane do ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka:, a następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019, poz. 553, z późn.zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15–16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania oraz art. 17–19 RODO, o ile będą miały zastosowanie (prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

Materiały

Załącznik A: Formularz zgłoszena

Zalacznik​_B​_-​_Deklaracja​_udzialu​_w​_pracach​_komisji​_konkursowej

Załącznik C: Oświadczenie o braku konfliktu interesów

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik A,B i C

Utworzono dnia 02.10.2019, 12:51

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 107

W poprzednim tygodniu: 163

W tym miesiącu: 291

W poprzednim miesiącu: 901

Wszystkich: 31008