Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytranie ofertowe Nr 02.2019

Utworzono dnia 24.09.2019
Czcionka:

                                                                          Zapytanie ofertowe nr 02.2019 1.

Zamawiający: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul.1 Maja1 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

NIP 881-12-62-732, REGON 005810956

2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej;

2. Wykonawcą usługi winny być dwie osoby łącznie, tj. specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psycholog,

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie 10 godzin zegarowych miesięcznie realizowane jednocześnie, przez dwie osoby, tj. po 5 godzin zegarowych każda z tych osób, wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.;

4. Zakres czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,

2) oddziaływanie terapeutyczne umożliwiające ofierze wyjście z izolacji,

3) przekazanie podstawowej wiedzy służącej do podejmowania działań zmierzających do samodzielnego rozwiązywania sytuacji problemowych,

4) pomoc w uzyskaniu umiejętności pozytywnego myślenia, zwracania uwagi na własne potrzeby i własną osobę,

5) pomoc w nabyciu umiejętności radzenia sobie z agresją,

6) redukcja stresu posttraumatycznego.

3.Termin realizacji zamówienia: w okresie od października do grudnia 2019 roku

4. Miejsce realizacji usługi: Bystrzyca Kłodzka, ul Sienkiewicza 8a, II p. pokój 217

Oferowany typ umowy: umowa zlecenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych

5. Obowiązki wykonawcy

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1. Przygotowanie i prowadzenie 2 spotkań grupowych w miesiącu (2,5 godziny każde) zgodnie z przygotowanym przez siebie oraz zaakceptowanym przed podpisaniem umowy przez Zamawiającego harmonogramem

2. Przygotowanie i prowadzenie w wersji papierowej dokumentacji zajęć, w tym listy obecności wraz z zakresem godzinowym,

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania tajemnicy służbowej oraz przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000 ochronie danych osobowych.

4. Spotkania powinny być organizowane po godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, przy zastrzeżeniu, że możliwa jest organizacja zajęć w soboty i niedziele–po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

6.  Kryteria oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty stanowić będą przedstawione niżej kryteria i przypisane im maksymalne ilości punktów: • cena - 50 punktów • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie 50 pkt

7. Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 14 października 2019 r. osobiście,w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem „Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej; w pokoju nr 13, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł. ul. Pierwszego Maja 1 do godziny 15.00 lub nadać za pośrednictwem kuriera lub polskiej placówki pocztowej.

8.Wybór oferty Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi dnia 14 października 2019 r. Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi Oferentami i możliwość negocjacji warunków z wybraną osobą/podmiotem.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożone przez wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składnia ofert nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Informacje ogólne Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim oraz podpisana przez Oferenta.

Oferta musi zawierać: 1) nazwę Oferenta, 2) adres siedziby Oferenta, 3) cenę za jedną godzinę usługi brutto w złotych.

Załączniki do oferty: 1) życiorys zawodowy (cv) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz posiadanie przez Oferenta doświadczenia w wykonywaniu usług tego typu, co przedmiot zamówienia, np. referencje, CV, itp.

2) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)

3) oświadczenie Oferenta o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

Sporządziła: Jolanta Płazińska

Małgorzata Kuchejda

Kierownik Osrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 2

Utworzono dnia 24.09.2019, 13:25

Załacznik Nr 1

Utworzono dnia 24.09.2019, 13:25

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 105

W poprzednim tygodniu: 163

W tym miesiącu: 289

W poprzednim miesiącu: 901

Wszystkich: 31006