Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

ASYSTENT RODZINY

ASYSTENT RODZINY

Asysta rodzinna jest bezpłatną i dobrowolną formą wsparcia rodzin z dziećmi, do której kieruje pracownik socjalny po rozpoznaniu sytuacji rodziny. Przepisy dotyczące tej formy pomocy reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
Asystent rodziny pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu przez nią wskazanym, w ustalonym okresie lub do czasu osiągnięcia celów.

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, nabycie umiejętności by tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

ASYSTENT RODZINY - USTAWA "ZA ŻYCIEM"

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspierania kobiety w ciąży i rodzin ,,Za życiem” .

Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.

Zgodnie z przepisami ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zapewnia takim kobietom, rodzinom dostęp do:

 • Wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł

 • Informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiet w ciąży,

 • Poradnictwa prawnego,

 • Wsparcia psychologicznego,

 • Świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej

Wsparcie obejmuje także zapewnienie dostępu rodzinom, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo będzie dotyczyło realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Będzie ona mogła skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej(w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Poradnictwo w ww. zakresie, dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.3, koordynowane będzie przez asystenta rodziny. Koordynacja ta ma polegać na opracowaniu katalogu wsparcia możliwego do uzyskania oraz występowaniu przez asystenta rodziny do odpowiednich podmiotów w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia.

 

Wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:

 • Udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

 • Reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami,

 • Udzieleniu wsparcia psychologicznego,

 • Udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych,

 • Wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • Doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia

 • Poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom

 • Poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem

 • Pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnego wolnego czasu,

 • Nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych

 • Doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym

 • Informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka

 • Pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

 • Pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

W celu skorzystania ze wsparcia w formie asystenta rodziny, należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

KONTAKT Z ASYSTENTEM MOŻNA UZYSKAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ, UL. 1 MAJA 1 W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZ. 7-15:

 • OSOBIŚCIE,
 • TELEFONICZNIE - NR TEL. 74 8110 266, 74 8111 785
 • E-MAIL: ops@bystrzycaklodzka.pl

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: