Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek znajduje się pod artykułem.

Wyszukiwanie partnerów KDR

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001863/U/D20141863Lj.pdf )

https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18 roku życia,

 • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta. Formalności można także dopełnić za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest:

 • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 • lub bezpłatnego profilu zaufanego.

 • lub e-Dowód

Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem platformy ePUAP lub systemów bankowości elektronicznej.

W celu złożenia wniosku elektronicznie należy wejść na stronę: www.empatia.mrpips.gov.pl i zarejestrować się za pomocą powyżej wymienionych podpisów elektronicznych wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja jak złożyć wniosek np. wniosku o Kartę Dużej Rodziny.

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

 • Opłaty ponosimy, gdy posiadamy już kartę i wnioskujemy o wydanie jej w dodatkowej formie - 9,21 zł.

 • Koszt wydania duplikatu karty w przypadku zgubienia bądź kradzieży wynosi - 9,56 zł.

Inne informacje:

 1. Wniosek należy złożyć w OPS, ul. 1 maja 157-500 Bystrzyca Kłodzka
 2. Informacji udziela pracownik Ośrodka pod numerem tel.: 74 811 12 66.
 3. Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;
 • dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: