Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Informacja o pomocy

Utworzono dnia 24.03.2022

Оголошення для громадян України - біженців війни

Кожен громадянин України, який легально перетнув польський кордон після 24 лютого 2022 року і хоче залишитися в Польщі, може подати заявку на соціальну допомогу та медичні виплати Для цього необхідно отримати номер PESEL налаштувати надійний профіль і відкрити банківський рахунок Це гарантуватиме ефективну комунікацію з державною адміністрацією, доступ до пакету державних та соціальних послуг для українців. УВАГА! Отримання громадянами України номера PESEL не впливає на питання отримання польського громадянства.

Військові біженці з України можуть звернутися за одноразовою пільгою для біженців  у Центрі соціальної допомоги в Бистриці Клодзькій за адресою : вул 1 Maja 1 - телефон 748 110 266 .

Хто має право на допомогу?

Громадянин України, який законно в'їхав на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року по дату, визначену розпорядженням Ради Міністрів, виданим відповідно до ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (тобто Журнал Законів від 2022 року, ст. 583) заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща та внесений до реєстру PESEL.

Скільки коштує допомога ?

 • Одноразова допомога для біженців – 300 злотих з особи. Призначення допомоги: на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Якщо заявник надав контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти), центр соціального захисту населення повідомляє його про дату та форму виплати допомоги за допомогою доступних засобів зв’язку. Виплата допомоги може здійснюватися у вигляді переказу на вказаний заявником банківський рахунок або в касу Центру соціального захисту населення.

По-перше, громадяни України отримують гуманітарну допомогу. Така допомога у вигляді проживання, повного пансіона, медичного обслуговування.

Які пільги можуть надаватися громадянам України згідно із Законом про соціальну допомогу?

Відповідно до Закону про соціальну допомогу громадянам України можуть призначатися грошові виплати:

 • постійні, періодичні, спеціальні та цільові надбавки,

 • допомога та позика на економічну незалежність,

 • допомогти стати незалежним і продовжити освіту,

 • грошова допомога на утримання та покриття витрат, пов'язаних з вивченням польської мови для іноземців, які отримали статус біженця в Республіці Польща, додатковий захист або дозвіл на тимчасове проживання,

Безготівкові виплати – це:

 • соціальна робота, кредитний квиток,

 • внески на медичне страхування,

 • матеріальна допомога,

 • консультація спеціаліста,

 • кризове втручання та притулок,

 • харчування та необхідний одяг,

 • послуги догляду за місцем проживання, в центрах підтримки та в будинках сімейного престарілих,

 • послуги спеціалізованого догляду за місцем проживання та в центрах підтримки, захищеному житлі,

 • перебування та обслуговування в будинку соціального захисту,

 • допомога в отриманні відповідних житлових умов, у тому числі в закритій квартирі, допомога в працевлаштуванні, допомога в облаштуванні.

 • харчування для дітей та підлітків, що надається на тимчасовій основі, на термін не більше 2 місяців (відповідно до статті 48b (5) (1) Закону про соціальну допомогу)

 • їжа, харчові продукти або особлива надбавка на харчування у випадку, якщо особа не була забезпечена харчуванням (відповідно до ст.39 або ст.48b, розділи 2 або 4)

Відповідно до Закону (Вісник законів від 2003 р. № 228 ст. 2255, тобто Закон від 2022 р., ст. 615)  про
сімейні пільги громадяни України можуть звертатися за такими пільгами :

 • сімейна допомога та надбавки до сімейної допомоги;

переваги догляду:

 • допомога по догляду,

 • надбавка за спеціальний догляд 

 • і допомога по догляду за хворими;

 • надбавки (у тому числі при народженні дитини)

 • батьківські виплати,

Склад і доходи сім'ї визначаються за правилами, встановленими Законом про соціальну допомогу та на підставі Закону про сімейні виплати, залежно від того, на яку допомогу сім'я звертається. Якщо громадянин України отримує дохід в іноземній валюті, розмір цього доходу визначається за середнім курсом Національного банку Польщі на дату прийняття адміністративного рішення про соціальну допомогу. Заява про виплату допомоги подається у письмовій формі до центру соціального захисту населення.

Яку допомогу сім’ї можна отримати від Закладу соціального страхування?

Пільги, зазначені в Законі від 11 лютого 2016 р. про державну допомогу у вихованні дітей (Вісник законів за 2019 р., ст. 2407 та 2021 р., ст. 1162, 1981 і 2270):

 • 500 злотих на місяць на кожну дитину до 18 років, яка проживає в Польщі (дитяча допомога за програмою Сім’я 500+, так звані 500+).

 • для другої та наступної дитини віком 12-35 місяців, яка проживає в Польщі (столиця сімейного догляду, так званий CPR).

 • до 400 злотих щомісячне співфінансування перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денником (співфінансування перебування в яслах)

 • 300 злотих один раз на рік на кожну дитину віком до 20 років (або до 24 років у випадку студента з інвалідністю), яка проживає в Польщі та відвідує школу - (пільга за програмою Добрий старт, т. зв. 300+).

Щоб подати заяву до Закладу соціального страхування, необхідно:

 • Польський ідентифікаційний номер PESEL-UKR, присвоєний особі, яка подає заяву, та дитині

 • адреса електронної пошти особи, яка подає заявку,

 • польський номер телефону,

 • номер банківського рахунку в Польщі.

Заяви на соціальну допомогу можна подати в Центрі соціальної допомоги, вул. 1 1 травня - тел. 74 8110 266 у робочий час Центру, підтримка Управління соціального страхування на сайті через надійний профіль.

 

 

Ogłoszenie dla Obywateli Ukrainy – uchodźców wojennych

Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył legalnie granicę Polski po 24 lutego 2022 r. i chce zostać na terenie Polski, może ubiegać się o pomoc socjalną oraz świadczenia zdrowotne. W tym celu konieczne jest zyskanie numeru PESEL, założenie profilu zaufanego, otwarcie konta bankowego. Zagwarantuje to sprawną komunikację z administracją publiczną, dostęp do pakietu usług publicznych oraz socjalnych na rzecz Ukraińców.
UWAGA! Uzyskanie numeru PESEL przez obywateli Ukrainy nie wpływa na kwestię uzyskania polskiego obywatelstwa.

Uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą zgłosić się z wnioskiem o jednorazowe świadczenie dla uchodźców do Ośrodka Pomocy Społecznej Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1 Maja 1 - tel 748110 266.

Komu przysługuje pomoc?

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 583), deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

 • Jednorazowe świadczenie dla uchodźców - 300 zł na osobę. Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.

W pierwszej kolejności obywatele Ukrainy otrzymują pomoc humanitarną. Pomoc taką w formie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, opieki medycznej.

Jakie świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej mogą być przyznane obywatelom Ukrainy?

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny celowy,

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

Świadczeniami niepieniężnymi są:

 • praca socjalna, bilet kredytowany,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • pomoc rzeczowa,

 • poradnictwo specjalistyczne,

 • interwencja kryzysowa oraz schronienie,

 • posiłek i niezbędne ubranie,

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione,

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie.

 • posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)

 • posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art. 39 albo art. 48b ust. 2 lub 4)

Na podstawie ustawy (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615) 
świadczeniach rodzinnych, bywatele Ukrainy mogą ubiegać się o przyznaniświadczeń:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny,

 • specjalny zasiłek opiekuńczy 

 • oraz świadczenie pielęgnacyjne;

 • zapomogi (w tym z tytułu urodzenia się dziecka)

 • świadczenia rodzicielskie,

Skład i dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w w zależności o jakie świadczenia ubiega się rodzina. W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. Wniosek o wypłatę pomocy składa się na piśmie w ośrodku pomocy społecznej.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270):

 • 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).

 • na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).

 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku)

 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Aby złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL-UKR nadany osobie składającej wniosek oraz dziecku

 • adres mailowy osoby, która składa wniosek,

 • polski numer telefonu,

 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Wnioski o pomoc socjalną można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 1 -tel. 74 8110 266  w godzinach pracy Ośrodka, wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie intrnetowej za pośrednictwem profilu zaufanego.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 217

W poprzednim tygodniu: 264

W tym miesiącu: 41

W poprzednim miesiącu: 1213

Wszystkich: 58087