Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

NABÓR NA STANOWISKO - TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Utworzono dnia 11.01.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1-go Maja1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel:/074/ 811-02-66 fax /074/ 811-17-85
www.opsbystrzyca.pl
e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl
NIP 881-12-62-732 REGON 005810956


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

zaprasza do składania ofert na stanowisko terapeuty uzależnień

w Punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.


 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. 1 Maja 1 tel. 748110266, adres mailowy: ops@bystrzycaklodzka.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Zakres wykonywanych zadań:

1. Udzielenie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego ( np. przez rozmowy

podtrzymujące abstynencję) Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich

rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach lecenia uzależnienia, kierowanie do leczenia

specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych.

2. Wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;

3. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany

szkodliwego wzoru picia.

4. Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

5. Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

6. Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji

poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową

pomoc rodzinie.

7. Prowadzenie punktu w wymiarze 72 godziny zegarowych po 6 godzin w miesiącu. Spotkania w punkcie raz w miesiącu w godzinach popołudniowych.

8. Współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

9. Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić zajęcia osobiście.

10.Wykonawca prowadzi dokumentację wymaganą zgodnie z zawartą umową na potrzeby

Zamawiającego.

11.Wykonawca sporządza listy obecności uczestników oraz dokumentację.

III. Miejsce realizacji: Gmina Bystrzyca Kłodzka. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową, niezbędne materiały biurowe.

IV. Termin realizacji: od lutego 2023 do 31.12.2023 r.,

V. Forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług - umowa cywilnoprawna: umowa

zlecenie.

VI. Wymagania formalne wobec Wykonawcy:

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z

dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii, lub posiadanie kwalifikacji

specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na

podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia

2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad

osobami uzależnionymi od alkoholu. W przypadku specjalisty psychoterapii uzależnień

bez certyfikatu – wykształcenie wyższe oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w procesie

certyfikacji na specjalistę.

3. Znajomość:

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze, co

najmniej 100 godzin.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także korzystanie z pełni praw

publicznych.

6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i z osobami z problemem uzależnienia i ich rodzinami.

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w zakresie pracy z rodziną z problemem uzależnienia lub przemocy, mile

widziane referencje.

2. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje przydatne w zawodzie specjalisty

psychoterapii uzależnień.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys zawodowy.

2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, kursy,

szkolenia). Kserokopie potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

3. Oświadczenie o niekaralności i zdolności do czynności prawnych- Załącznik nr 2.

4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych. – Załącznik nr 3.

5. Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez OPS – Załącznik nr 4.

VIII. Kryterium wyboru oferty:

1. Cena wykonania usługi brutto - 100% - Załącznik nr 1.

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto, uwzględniając wszystkie koszty.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na

stanowisko terapeuty w Punkcie – konsultacyjnym dla osób uzależnionych i

ich rodzin” osobiście, pocztą, przesyłką kurierską, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kadry.ops@bystrzycaklodzka.pl

lub na adres na adres ePUAP:

?bip=1&cid=1179

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego 2023 r. do godz. 14:30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

2. Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Anity Wdowiak pod numerem telefonu 748110266 wew. 24.

3. Oferty niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą

rozpatrywane.

X. Dodatkowe informacje:

1. Przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone poniżej progu stosowania ustawy Pzp.

2. Zamówienie jest realizowane poniżej progu na zasadach określonych przez

Zamawiającego i ma służyć uzyskaniu cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz

wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz na stronie opsbystrzyca.pl

Bystrzyca Kłodzka, dnia 09 stycznia 2023 roku.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bystrzycy Kłodzkiej

Małgorzata Kuchejda

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 231

W poprzednim tygodniu: 354

W tym miesiącu: 1054

W poprzednim miesiącu: 917

Wszystkich: 61931