Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

OTWARTY KONKURS OFERT 2023 DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Utworzono dnia 16.11.2022

OTWARTY KONKURS OFERT 2023

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

na podstawie art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1,2,3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego dot. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023 dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

Łącznie: 89 000 zł

Obszar - Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka

Zadanie 1

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym:

Działania:

  • przedstawienie oferty zajęć programowych w placówce wsparcia dziennego (świetlicy, ognisku wychowawczym)    z zakresu pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo

Beneficjenci:

Dzieci i młodzież z Gminy Bystrzyca Kłodzka

Planowana wysokość dotacji:

na 2023 rok: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

w 2022 roku było: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

w 2021 roku było: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

Zadanie 2

Działalność placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej

Działania:

  • przedstawienie oferty zajęć programowych w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej z zakresu pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo

Beneficjenci:

Dzieci i młodzież z Gminy Bystrzyca  Kłodzka

Planowana wysokość dotacji:

na 2023 rok: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

w 2022 było rok: 0,00 zł (słownie: zero złotych)

w 2021 roku było: 0,00 zł (słownie: zero złotych)

 

Zadanie 3

Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

  • przeprowadzenie wybranego programu profilaktycznego

Beneficjenci:

Dzieci i młodzież z Gminy Bystrzyca  Kłodzka

 

Planowana wysokość dotacji:

na 2023 rok:15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

w 2022 roku było:15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

w 2021 roku było:12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

Zadanie 4

Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami programu profilaktycznego

Działania:

  • przeprowadzenie wybranego programu profilaktycznego

 

Beneficjenci:

Dzieci i młodzież z Gminy Bystrzyca  Kłodzka

 

Planowana wysokość dotacji:

na 2023 rok:14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)

w 2022 roku było: 0,00 zł (słownie: zero złotych)

w 2021 roku było: 0,00 zł (słownie: zero złotych)

Zasady powierzenia realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i przekazania środków finansowych:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Bystrzyca Kłodzka, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

3. Do oferty dołącza się:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

3) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

5) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;

6) oświadczenie, że podmiot składający ofertę poinformował osoby wchodzące w skład personelu wskazanego w ofercie o przekazaniu ich danych osobowych do Ośrodka Pomocy Społecznej           w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zapoznał ich z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 08 do ogłoszenia;

7) oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem, w którym realizowane będzie zadanie.

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.

7. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.

8. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.

9. W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

10.W przypadku, gdy Oferent otrzyma środki finansowe w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

11. Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

12. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

13. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,  na tablicy ogłoszeń      w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Pierwszego Maja 1, na stronie internetowej OPS: www.opsbystrzyca.pl

14. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w celu dokonania aktualizacji harmonogramu                 i  kosztorysu, zgodnie z pkt. 12 ogłoszenia, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

16. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych środków finansowych.

17. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 16.

18. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.

19. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

Termin i warunki realizacji zadań:

Zadania będą realizowane w 2023 roku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,   w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 10:00. Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie wyłącznie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. ul. Pierwszego Maja 1,  – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty 19.12.2022 roku.

2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

b) złożenie oferty po terminie,

c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,

d) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu,

e) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

f) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

g) złożenie oferty przez organizacje, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem.

h) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS); w przypadku zmian osobowych w reprezentacji oferenta nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

3. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja Konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

6. Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

7. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym,

b) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, będzie realizować zadanie publiczne,

d) planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,

e) planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

8. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

9. Otrzymane środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

10. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór do pracy              w Komisji Konkursowej:

1. W celu dokonania oceny ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy         z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2023” ogłasza się nabór do Komisji Konkursowej.

2. Komisja Konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w niniejszym ogłoszeniu.

3. Do prac Komisji Konkursowej przewodniczący Komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorące udział w konkursie.

5. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze zarządzenia.

6. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej wybiera do Komisji przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.              o zdrowiu publicznym spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

7. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

b) nie reprezentują podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie,

c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

d) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,

e) oświadczają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego ogłoszenia,

f) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,

g) dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach Komisji Konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik nr 6 i 7 do niniejszego ogłoszenia.

8. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

9. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 16 grudnia 2022  roku o godz. 10:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Pierwszego Maja 1.

 

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  lub pod numerem tel. 74 811 02 66 wew. 24

 

Sporządziła: Jolanta Płazińska

                                                                                                Bystrzyca Kłodzka  15.11.2022r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 217

W poprzednim tygodniu: 264

W tym miesiącu: 41

W poprzednim miesiącu: 1213

Wszystkich: 58087