Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02.2022

Utworzono dnia 28.10.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel:/074/ 811-02-66 fax /074/ 811-17-85
www.opsbystrzyca.pl
e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl
NIP 881-12-62-732 REGON 005810956


Bystrzyca Kłodzka 28.10.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 02.2022

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268),

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 1-go Maja 1. 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 748110266, e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl,

http://www.ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net/

II. Przedmiot zamówienia:

- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,

- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Usługi opiekuńcze z zadań własnych obejmują w szczególności:

a). Czynności gospodarcze i opiekuńcze:

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu, słaniu łóżka,

 • pomoc w przygotowywaniu posiłków także z uwzględnieniem diety, karmienie,

 • przynoszenie obiadu z placówki gastronomicznej i podanie obiadu,

 • pomoc w robieniu zakupów ( art. higienicznych, spożywczych, przemysłowych),

 • pomoc w utrzymaniu czystości  mieszkania klienta,

 • pomoc w praniu i prasowaniu,

 • wizyty z podopiecznym u lekarza, realizacja recept lekarskich,

 • wychodzenie z podopiecznym na spacery.

 • czynności terapeutyczno – edukacyjne:

 • monitorowanie stanu psychicznego i fizycznego chorego,

 • motywowanie do kontynuowania lub podjęcia leczenia,

 • rozmowy i działania psychoedukacyjne (wyjaśnienie przyczyn choroby, jej przebiegu, wyrabianie krytycyzmu chorobowego),

 • realizacja zaleceń lekarskich,

 • działania interwencyjne w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia,

 • motywowanie do aktywności fizycznej i podejmowania kontaktów społecznych motywowanie do samodzielności w czynnościach codziennych.

2. Szacunkowa przewidywana liczba godzin świadczenia usług w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie około 3600 godzin w okresie 12 miesięcy (słownie: trzy tysiące sześćset godzin);

3. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług opiekuńczych uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego i zgodna ze zleceniem otrzymywanym od Zamawiającego.

4. Usługi opiekuńcze będą świadczone na rzecz osób wskazanych przez Zamawiającego, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, w domu podopiecznego przez 7 dni w tygodniu, również w godzinach popołudniowych, w tym w dni świąteczne, zgodnie z zakresem i terminem określonym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu harmonogram pracy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) osób świadczących usługi opiekuńcze lub aktualizację harmonogramu w przypadku zmiany osoby;

- w przypadku jakiejkolwiek zmiany w złożonym w tut. Ośrodku harmonogramie, Wykonawca, najpóźniej do 1 każdego miesiąca przekazuje aktualny harmonogram pracy opiekunów na dany miesiąc;

6. Wraz z fakturą/rachunkiem za wykonane usługi przekazuje do tut. Ośrodka oryginały kart realizacji usług opiekuńczych za miesiąc poprzedni, stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- karta realizacji usług opiekuńczych o której mowa w punkcie 6, po każdej wizycie osoby sprawującej opiekę będzie poświadczona przez podopiecznego.

 

IV. Wymogi dla podmiotu wykonującego usługi:

 

1. Przedstawienie imiennej listy osób, które będą świadczyli usługi opiekuńcze, wraz z opisem ich doświadczenia i posiadanych kwalifikacji.

2. Przestrzegać realizacji usług w wymiarze nieprzekraczającym obowiązujących norm czasu pracy przewidzianych w Kodeksie pracy przez osobę wykonująca usługi.

3. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do mieszkańca odbiorcy usług;

4. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z tut. Ośrodkiem informując m. in. o potrzebach odbiorcy usług.

V. Termin realizacji zamówienia:

Od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Godziny realizacji będą ustalane po podpisaniu umowy z Wykonawcą, z uwzględnieniem potrzeb klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej i możliwości realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych (należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi - nie dotyczy Wykonawców, którzy wykonywali już powyższe zadanie dla Zamawiającego ).

3. Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje, do wykonania usług tj.: minimum kurs przygotowujący do wykonania takiej pracy oraz doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych. W okresie obowiązywania umowy lista jest aktualizowana przez wykonawcę na bieżąco (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). Przed podpisaniem umowy na świadczenie usług, wykonawca przedstawi tut. Ośrodkowi do weryfikacji dokumenty każdej osoby, które ma świadczyć usługi, przed rozpoczęciem pracy przez tę osobę.

4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 6;

Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę z ofertą oświadczeń i dokumentów. Zamawiający oceni spełnianie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie „spełnia- nie spełnia”.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” Załącznik nr 1,

2. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt VII oraz Załączniki: nr 5, nr 6.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście/listownie) na adres Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług opiekuńczych”. W formie elektronicznej na adres e-mail: kadry.ops@bystrzycaklodzka.pl

lub na adres na adres ePUAP:

https://ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net/

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Ośrodka lub skrzynkę e-mail. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- najniższa cena za 1 godzinę usługi – 100%;

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na złożenie ofert w tej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Małgorzata Kuchejda

Sporządził:

Główny administrator
Wojciech Zieliński


 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik Nr 1
  Utworzono dnia 28.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Formularz ofertowy

 • Załącznik Nr 2
  Utworzono dnia 28.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Harmonogram pracy

 • Załącznik Nr 3
  Utworzono dnia 28.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Karta realizacji usług opiekuńczych

 • Załącznik Nr 4
  Utworzono dnia 28.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Lista osób świadczących usługi

 • Załącznik Nr 5
  Utworzono dnia 28.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Klauzula informacyjna

 • Załącznik Nr 6
  Utworzono dnia 28.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Oświadczenie Oferenta, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 271

W poprzednim tygodniu: 413

W tym miesiącu: 1375

W poprzednim miesiącu: 1880

Wszystkich: 71296