Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03.2022

Utworzono dnia 02.12.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1-go Maja1,
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel:/074/ 811-02-66 fax /074/ 811-17-85

www.opsbystrzyca.pl
e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl

NIP 881-12-62-732 REGON 005810956

________________________________________________________________________________

Bystrzyca Kłodzka, 01.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 03.2022

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 1-go Maja 1. 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 748110266, e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl oraz http://www.ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net/

II. Podstawa prawna zamówienia

Na podstawie art. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 . tj.) oraz art. 36 pkt 2 lit j, art. 48 b ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 tj.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na:

III. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i wydanie posiłku w następujących ilościach:

- około 20 jednodaniowych gorących posiłków dziennie (zupa lub drugie danie: tj. 2 x w tygodniu zupa z wkładką i 5 x w tygodniu drugie danie) do spożycia na miejscu. Podana liczba jest wielkością szacunkową.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1.) Ilości posiłków wynikać będzie z potrzeb świadczeniobiorców i może ulec zmianie w ciągu roku.

2.) Posiłki powinny zostać przygotowane i dostarczone w gotowej postaci zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, zasadami systemu HACCP, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2022 poz. 2132) z uwzględnieniem założeń zdrowej diety.

  1. Oferent jest zobowiązany do: a) stosowania różnorodności produktów, b) stosowania się do sugestii i uwag Zamawiającego w zakresie planowania jadłospisów i doboru produktów, c) dostarczania potraw przy zachowaniu odpowiedniej jakości i temperatury: gorące zupy, gorące drugie dania.

  2. Wartość kaloryczna obiadu powinna być zgodna z normami obiadowymi dla osób dorosłych i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych przy zachowaniu minimalnej gramatury.

  3. Wykonawca odpowiada za normy żywieniowe.

  4. Wykonawca nie będzie mógł zastąpić gorącego posiłku suchym prowiantem bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

  5. Posiłki zostaną przygotowane dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej wyłącznie staraniem i na wyłączny koszt Wykonawcy zamówienia.

  6. Wykonawca przy wydawaniu posiłków powinien przestrzegać zaleceń sanitarnych.

  7. Wykonawca zapewnia lokal, w którym będą wydawane posiłki, który spełnia normy techniczne, wymogi sanitarno-higieniczne oraz posiada odpowiednie wyposażenie umożliwiające należytą realizację przedmiotu zamówienia,

  8. Przygotowywanie posiłków powinno odbywać się w lokalu z odpowiednim zapleczem, w którym prowadzona jest działalność związana z żywieniem, a Wykonawca powinien mieć stosowne pozwolenia, umowy, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

V. Termin realizacji zamówienia:

Od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele i święta. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” Załącznik nr 1, wraz z dodatkowymi dokumentami:

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał warunki określone w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tj.) potwierdzenie spełniania w/w warunków zostanie dokonane w oparciu o złożone oświadczenia - załącznik nr 2

b) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3

c) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS ,

d) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego,

e) Wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

f) Kserokopia zawartej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy).

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście/listownie) na adres Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przygotowanie jednodaniowych gorących posiłków obiadowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej do spożycia na miejscu”.

W formie elektronicznej na adres e-mail: kadry.ops@bystrzycaklodzka.pl

lub na adres na adres ePUAP:

https://ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net/?bip=1&cid=1179

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Ośrodka lub skrzynkę e-mail. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 1-go Maja 1

57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 074 811 02 66, fax. 074 811 17 85

Kryterium wyboru:

Cena – 100%

 

 

Sporządził:

 

...............................................

(pieczęć i podpis)

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 231

W poprzednim tygodniu: 354

W tym miesiącu: 1054

W poprzednim miesiącu: 917

Wszystkich: 61931