Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

* ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

PRACA SOCJALNA

zgodnie z art. 6 pkt. 12 to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest: - z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; - ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb i członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres usług, okres ich świadczenia, a także inne okoliczności dotyczące świadczenia usług ustalone są w wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Decyzja dotycząca usług opiekuńczych wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim zdrowotną, rodzinną i materialną, osoby, której świadczone mają być usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze dla osób, których dochód przekracza obowiązujące kryterium są odpłatne, istnieje jednak możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje uchwała nr LXIII/558/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. Dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Wysokość ponoszonych opłat za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zależy od dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczone zostanie kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej kwoty 701,00 zł, i osoby w rodzinie 528,00 zł od którego jest obliczana wysokość odpłatności. Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają świadczone usługi nieodpłatnie, natomiast osoby z wyższym dochodem ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie z wskaźnikiem odpłatności zawartym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Do domu pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej przeznaczone dla:

 • osób w podeszłym wieku;

 • osób przewlekle somatycznie chorych;

 • osób przewlekle psychicznie chorych;

 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

 • osób niepełnosprawnych fizycznie;

 • osób uzależnionych od alkoholu

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej. Natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Odpłatę za pobyt w DPS wnoszą:

 • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka – nie więcej niż 70% tego dochodu;

 • małżonek, zstępni (dzieci) przed wstępnymi (rodzice);

 • gmina, która kierowała do domu pomocy społecznej.


SPRAWIENIE POGRZEBU

Zorganizowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Forma pomocy świadczona jest dla osób nie posiadających rodziny i własnego źródła utrzymania. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo:

 • osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczeni);

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu;

 • osoby inne, niż ubezpieczeni, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli nie uzyskujące miesięcznego dochodu większego niż 701,- zł. na osobę samotną lub 528,- zł. na osobę w rodzinie.

W przypadku tych osób dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej bez ubezpieczenia jest decyzja wydawana na 90 dni od daty złożenia wniosku lub od dnia udzielenia świadczeń zdrowotnych w stanie nagłym.

Decyzja taka wydawana jest przez ośrodek pomocy społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim zdrowotną, rodzinną i materialną osoby wnioskującej o potwierdzenie jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.


SCHRONIENIE

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Pobyt w schronisku przyznawany jest decyzją administracyjną. W tym celu należy zgłosić się do ośrodka pomocy, pracownik socjalny przeprowadza wywiad, zawiera z klientem kontrakt socjalny.


Pobyt w schronisku jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu i wynika z Uchwały nr LII/434/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28.02.2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz uchwały nr III/26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę nr LII/434/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka nie ma placówek świadczących ten rodzaj usługi, dlatego też osoba zainteresowana jest umieszczana w palcówce, z którą OPS w Bystrzycy Kł. ma podpisane porozumienie. Za pobyt w placówkach podopieczny oraz gmina ponoszą odpłatność na zasadach określonych w porozumieniach.


RZĄDOWY PROGRAM „ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

1 stycznia 2019 r. ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”. To pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wsparcie finansowe gmin w dożywianiu mieszkańców – w formie:

 • posiłku,

 • świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności)

 • postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.

Ponadto, pomoc ta realizowana jest w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.
Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe,
 (150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ), tj.

 • 792 zł dla osoby w rodzinie,

 • 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących .

W ramach uchwały nr LXIII/566/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 listopada 2018 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ma wynosić 150 % kryterium wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej – tak samo, jak miało to miejsce podczas realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Rada Miasta w Bystrzycy Kłodzkiej przyjęła także program osłonowy, dzięki któremu, w myśl ustawy, będzie możliwie skorzystanie przez dziecko z posiłku w szkole także doraźnie, bez wcześniejszego wydania decyzji i wywiadu środowiskowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zaistnieje taka potrzeba i dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku, wystarczające będzie powiadomienie MOPS przez dyrektora szkoły lub przedszkola o potrzebie udzielenia pomocy w takiej formie. Warunkiem jest, by z tego rodzaju wsparcia korzystało w danym miesiącu nie więcej niż 20% liczby dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: