Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

* ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

ZASIŁEK STAŁY

 Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Niezdolność do pracy z powodu wieku rozumie się poprzez ukończenie 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza posiadanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności ustalonego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy przez orzecznika ZUS.

Zasiłek stały ustala się w wysokości będącej różnicą między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie a posiadanym dochodem.

Minimalna kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 645 zł miesięcznie.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł.

 

ZASIŁEK CELOWY

Przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, min. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,drobnych remontów, napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może zostać przyznany w sytuacji,  jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przewyższa kryterium ustawowego.

Wysokość zasiłku celowego ustalona jest w oparciu o wywiad środowiskowy określający sytuację życiową osoby lub rodziny oraz możliwości finansowe pomocy społecznej.

Rodzinie albo osobie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej lub ekologicznej, może być przyznany zasiłek celowy niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Jest przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód przekracza kryterium dochodowe.

Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 

WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI Z TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI PRZYZNANE PRZEZ SĄD

Wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 

 

  

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: