Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

- Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenia i aktualności

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka skutecznie przeciw przemocy

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej podzielił środki finansowe w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę formalną na etapie wojewódzkim, zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Projekty , które uzyskały największą liczbę punktów zostały zakwalifikowane do wsparcia  finansowego. Wśród zakwalifikowanych projektów znalazł się projekt „Gmina Bystrzyca Kłodzka skutecznie przeciw przemocy”. Pomysłodawcą i realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Zadanie będzie realizowane od lipca do grudnia 2014 r. Na jego realizację Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzyma dotację w wysokości 26 000 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 37 000 zł. Głównym celem projektu „Gmina Bystrzyca Kłodzka przeciwko przemocy” są działania mające na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Poprzez działania projektowe zamierzamy:

- zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą zagrożeń płynących z przemocy,

- poszerzyć wiedzę na temat skutków przemocy w rodzinie,

- zamierzamy zapobiegać powielaniu złych wzorców rodzicielskich,

- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Poprzez realizację projektu chcemy zwiększyć aktywność instytucji ochrony zdrowia i oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Zamierzamy zapoznać przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty z procedurą „ Niebieskiej Karty” i zachęcić ich do reagowania na sytuacje przemocy w rodzinie.

Jak wynika z badań instytucje te wymagają lepszego przygotowania do kontaktu z osobami doznającymi przemocy. Przychodnia lekarska może okazać się miejscem pierwszego kontaktu dla

osoby doświadczającej przemocy.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

1. Działania na rzecz promocji lokalnego przedsięwzięcia profilaktycznego z zakresu poprawy sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka:

- utworzenie strony internetowej,

- wydrukowanie plakatów promujących projekt.

2. Akcja informacyjno-edukacyjna do społeczności lokalnej na temat rozpoznawania i konsekwencji zagrożeń płynących z przemocy:

- opracowanie materiałów informacyjnych ze wskazówkami dla osób doznających przemocy oraz o instytucjach zapobiegających zjawisku przemocy,

- wydrukowanie ulotek i rozprowadzenie ich do miejsc użyteczności publicznej, rad sołeckich i parafii,

- opracowanie materiału do Biuletynu Bystrzyckiego i do lokalnej prasy.

3. Działania zwiększające świadomość społeczną mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka dotyczącą zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie:

- prowadzenie akcji informacyjnej na sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy

Kłodzkiej,

- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego w marcu

2014 r. w ramach kampanii samorządowej „Rodzina bez przemocy”,

- przeprowadzenie programu dla sprawców przemocy przez certyfikowanego specjalistę,

- zorganizowanie konferencji połączonej z debatą lokalną z udziałem

przedstawicieli publicznych instytucji pomocowych, przedstawicieli władz lokalnych, zespołów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wojewódzkiego Koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy oraz przedstawiciela Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

4. Propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz zwiększenie konsekwencji stosowania przemocy domowej:

- pogadanki w szkołach dla rodziców podczas wywiadówek,

- ogłoszenie konkursu dla uczniów wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - zakup materiałów do wspólnego malowania ( dla 12 szkół do opracowania plakatu wielkoformatowego „Wspólne malowanie - Stop przemocy”).

5. Działania zmierzające do nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych:

- dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

- dyżury specjalistów zatrudnionych w ramach projektu w dni wolne od pracy w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej. 4 osoby w miesiącu po 2 godziny będą pełniły

dyżur w placówce POZ od sierpnia 2014 do grudnia 2014 r. (w miejscu w którym każdy ma dostęp bez względu na problem).

6. Zwiększenie aktywności instytucji ochrony zdrowia i oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy poprzez zorganizowanie dwóch szkoleń dla przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia z zakresu uruchomienia procedury „Niebieska Karta”.

Małgorzata Kuchejda

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: