Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

                                                                                                                                                       Bystrzyca Kłodzka 24.11.2015r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie art. 25  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r.  poz. 163 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XVIII/139/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację których mogą być przyznane dotacje z Budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2015 roku podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych działającym w obszarze pomocy społecznej.

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na zadania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016

 1. Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym
 2. Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

 I. Adresat konkursu

Organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

II. Rodzaj zadania

Rodzaj zadania - zadanie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 1. Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym.
 2. Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

III. Wysokość środków  na realizację zadania :

 1. Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym,
  w roku 2016  wynosi: 16,500  zł.
 2. Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych

IV. Termin realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w 2016 roku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.

V. Warunki realizacji zadania

 1. Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.
 2. Oferent posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 3. Oferent wnioskujący jest bezpośrednim organizatorem zadania.
 4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 5. Świadczenia wolontariuszy i inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako pozafinansowy wkład własny w realizację zadania i uwzględnione są w kosztorysie o ile określone są ich zasady.
 6. Oferenci, którzy otrzymali dotację na realizację zadania, są zobowiązani zamieścić w sposób czytelny i widoczny pisemną informację, w wydawanych przez siebie, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej( jeśli posiadają) jak również informację ustną kierowaną do odbiorców zadania, o fakcie dofinansowania realizacji zadania z budżetu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla i Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2015 rok

VI. Zasady przyznawania dotacji

 1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których celem statutowym jest działalność w zakresie pożytku publicznego.
 2. Zlecanie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być mniejsza, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane  koszty poniesione przed zawarciem umowy.
 5. Ramowy wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. W ofercie organizacji na realizację zadania mogą być uwzględnione koszty merytoryczne i administracyjne tj. wynagrodzenie pracowników i członków organizacji oraz koszty eksploatacji pomieszczeń, wyłącznie bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 7. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach  dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).
 8. Dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji, z wyłączeniem tych kosztów, które związane są z realizacją powierzonego zadania, naliczone proporcjonalnie do okresu w jakim zadanie będzie realizowane.
 9. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich dokumentów merytorycznych i finansowych, niezbędnych do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych zgodnie z zawartą umową.
 11. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadania zleconego wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone. 

VII. Warunki składania ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Oferty wraz załącznikami złożone na innych drukach, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieupoważnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. Oferta powinna być złożona wraz z następującymi załącznikami:
 1. aktualny statut organizacji,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, w przypadku organizacji działającej krócej sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,
 5. oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek  na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka i gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności),
 7. pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie oraz gwarancję i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej kwoty części kosztów niezbędnych do realizacji zadania.
 1. Ponadto do oferty należy dołączyć:

a) wykaz osób zaangażowanych w prowadzenie zadania wraz z dokumentami  potwierdzającymi właściwe kwalifikacje do  prowadzenia tego typu zadania,

b) pisemną zgodę osób podejmujących się realizacji przedmiotowego zadania,

c) harmonogram prowadzonych działań na okres realizacji całego zadania,

 1. W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je  poświadczeniem o zgodności z oryginałem, z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.
 2. Treść ogłoszenia, wzory dokumentów i załączników znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej:

http://www.ops.bystrzyca.pl                        

VIII. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. przy ul. Pierwszego Maja 1, pokój  nr 13 w terminie do dnia 17 grudnia 2015 r., do godz. 10.00.
 2. W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Nie będą  przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
 4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane w konkursie. 

IX. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z warunkami zawartymi w rozdziale nr VII i VIII zostaną ocenione pod względem formalnym oraz w oparciu o kryteria  merytoryczne, finansowe  i organizacyjne.

2a. Kryteria formalne:

1/ oferta złożona przez podmiot uprawniony,

2/ oferta złożona na obowiązującym formularzu wzoru oferty, prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisana przez osoby upoważnione - zgodnie z warunkami określonymi  w ogłoszeniu o konkursie.

2b. Kryteria  merytoryczne:

1/ zgodność zakresu merytorycznego z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie,

2/ racjonalna i oszczędna kalkulacja kosztów,

3/ kwalifikowalności wydatków, 

4/ jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania,

5/ posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie  realizacji  określonych zadań,

6/ posiadane zasoby  kadrowe i rzeczowe, wskazujące na możliwość realizacji zadania,

7/ pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu innych partnerów publicznych i prywatnych,

8/ posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami  prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,

9/ rekomendacje i opinie organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.

3.Ocenie podlega także rzetelność i terminowość rozliczenia oraz efekty uzyskane w realizacji zadań w okresie wcześniejszym (o ile zadania były zlecane).

4.Braki formalne, w szczególności braki wymaganych dokumentów określonych  w rozdziale VII lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Dopuszcza się uzupełnienie przez oferenta dokumentów określonych w rozdziale VII pkt  4. Oferent winien uzupełnić braki w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Komisję.

5.Konkurs rozstrzyga Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, który dokonuje wyboru ofert, służących realizacji zadania, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Skład Komisji określa w drodze zarządzenia kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

6.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w określonym terminie zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawców o przyjęciu oferty  do realizacji lub jej odrzuceniu.

7. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  dnia 17 grudnia 2015 r.  W uzasadnionych przypadkach ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec przesunięciu.

9.Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

10.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podawania przyczyny oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

11. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i  kosztów  realizacji   zadania   oraz   dofinansowania   niepełnego  zakresu  zadania w przyjętych ofertach.

X.  Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej, w pokoju Administracji w Bystrzycy Kłodzkiej. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć zainteresowani oferenci.

XI. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  Bystrzycy Kłodzkiej z przyczyn opisanych wyżej,  zarezerwowane  środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje  umowa pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Bystrzycy Kłodzkiej a Wnioskodawcą.

3. Dodatkowych informacji udziela Koordynator d.s. Profilaktyki Uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej, tel. 74/8 11 02 66.

 

Załączniki :

Nr 1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc

Nr 2. Wzór umowy dot. realizacji zadania publicznego.doc

Nr 3. Wzór sprawozdania częściowego/końcowego.doc

Nr 4. Wzór oświadczenia o znajomości warunków konkursu.doc

Nr 5. Wzór zobowiązania osoby realizującej zadanie.doc

Nr 6.Karta oceny formalnej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego.doc

Nr 7. Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego.doc

 

 Bystrzyca Kł. 24.11.2015r.

Osoba odpowiedzialna za treść  :  Jolanta Płazińska

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA NA 2019 ROK

Utworzono dnia 07.11.2018

ZAŁĄCZNIKI:

 • załącznik Nr 7
  Utworzono dnia 24.11.2015, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • załącznik Nr 6
  Utworzono dnia 24.11.2015, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • załącznik Nr 4
  Utworzono dnia 24.11.2015, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • załącznik Nr 3
  Utworzono dnia 24.11.2015, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • załącznik Nr 1
  Utworzono dnia 24.11.2015, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • załącznik nr 2
  Utworzono dnia 24.11.2015, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • załącznik Nr 5
  Utworzono dnia 24.11.2015, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: