Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

+ Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                   Załącznik Nr 1  do Uchwały NR LVI/498/13

                                                                                   Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                                   z dnia 31 października 2013r.      

      

                                        

GMINNY  PROGRAM PROFILAKTYKI 

I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DLA MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA NA ROK 2014

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej Programem, określa zadania, działania i cele, które zostały sformułowane na podstawie dostępnych zasobów występujących na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Jest kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym.

W naszym kraju mamy do czynienia z wieloma problemami społecznymi. Jednym z nich jest nadużywanie alkoholu. Problem o szczególnym znaczeniu, ponieważ nie sposób wymienić wszystkich szkód, które są nim powodowane. Wynika to głównie z faktu, że szkody te (zdrowotne, społeczne oraz ekonomiczne) dotyczą różnych sfer życia. Dotykają całego społeczeństwa (wypadki drogowe, przestępczość) jak i konkretnej rodziny, osoby. Oddalanie się od bliskich, rozpad rodziny, utrata pracy, prawa jazdy, przemoc, agresja – to tylko niektóre ze skutków uzależnienia.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. zakłada również kontynuację zadań programu z roku ubiegłego. Sformułowane w nim cele ogólne i szczegółowe będą możliwe do osiągnięcia wówczas, gdy zapewnimy ciągłość realizacji podejmowanych w ramach programu zadań. W niektórych przypadkach, z uwagi na znaczenie i wartość merytoryczną uzupełniono zadania lub poszerzono ich zakres

 

I. Podstawa opracowania

 

          Obowiązek opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy do zadań własnych gminy, wynika on z następujących aktów prawnych i dokumentów :

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  z  późn. zm.) – art. 4.
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015.
 • Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2013-2016.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
 • Uchwała  Nr XX/192/11  Rady Miejskiej w Bystrzycy  Kłodzkiej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla  Bystrzycy Kłodzkiej na lata 2010-2015.
 • Uchwała  Nr XLI/260/05  Rady Miejskiej w Bystrzycy  Kłodzkiej z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia  Strategii Integracji  Społecznej dla  Bystrzycy Kłodzkiej gminy miejsko-wiejskiej na lata 2005-2020.
 • Ustawa z dnia  12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 7.02.2013 poz. 182 ).

 

II. Charakterystyka problemów alkoholowych

 

Poniższa diagnoza  obejmuje podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu na terenie naszego miasta w 2012  r. Jej celem  jest ukazanie skali zjawisk i problemów związanych z obecnością alkoholu w życiu człowieka oraz obszarów szkód wynikających z nadużywania alkoholu przez mieszkańców naszego miasta.

Miasto i Gminę Bystrzyca Kłodzka zamieszkiwało,  według stanu na dzień 31.12.2012 rok,  19 380 mieszkańców.

 

1.Dostępność napojów alkoholowych

 

Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez radę gminy (limit sklepów + limit lokali gastronomicznych): stan na 31.12.2012 roku wynosił – 160, w tym :

 • limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 100
 • limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 60                                                                                    

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2012 r.) w tym :

      -  liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 64

      -  liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 37

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% w gminie (stan na 31.12.2012 r.), w tym :

       -  liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 52

        -  liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 22

 

 1. Stan zasobów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Policja

 

Dane statystyczne policji związane z podejmowaniem interwencji  i działań w związku z nadużywaniem alkoholu i niewłaściwymi zachowaniami pod wpływem alkoholu:

     -   Liczba nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych w 2012 roku - 0

      -  Liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych w 2012 roku – 79

         

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Liczba spraw załatwionych przez GKRPA

Stan na dzień 31.12.2012 r.

Stan na dzień 31.08.2013r.

1.Postępowania wobec osób nadużywających napojów alkoholowych

2.Przeprowadzone rozmowy z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym

3. Wnioski skierowane do Sądu Rejonowego o wydanie postanowienia dot. podjęciu leczenia odwykowego

4. Wydane postanowienia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych

5. Liczba kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych

6.Liczba spotkań GKRPA

76

 

229

 

2

 

61

3

 

34

45(16 k + 29 m)

 

49

 

1

 

21

0

 

25

 

 

Punkt Konsultacyjny do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

W punkcie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. prowadzone były dyżury dwóch terapeutów uzależnień,

w 2013 r. do 31 sierpnia, dyżury pełnili: terapeuta uzależnień, psycholog i specjalista do spraw przemocy w rodzinie.

 

Liczba spraw załatwionych przez GKRPA

Stan na dzień 31.12.2012 r.

Stan na dzień 31.08.2013r.

1.Ilość udzielonych  porad i konsultacji

2.Ilość osób, które skorzystały z pomocy terapeutów

3.Liczba dyżurów w punkcie konsultacyjnym

227

 

87

 

96

211

 

69

 

96

Porady psychologa:32  spec.ds.przemocy 32: terapeuty uzależnień:32

 

Grupy samopomocowe – Grupa Wsparcia dla Współuzależnionych Kobiet

 

       Gmina udziela wsparcia dla ruchów i grup samopomocowych. W tym celu udostępniane jest nieodpłatnie pomieszczenie na spotkania dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych przemocą domową. W 2012 roku w każdą środę odbywały się tam spotkania grupy kobiet, które są jednym z elementów oddziaływań, mających na celu wsparcie współuzależnionych kobiet(15).

 

Centrum Integracji Społecznej

 

       Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej działa od 2004 roku. Realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej, w którym w 2012 roku uczestniczyło 67 osób (22 kobiet  i 45 mężczyzn), w tym :

 • 28 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 13 osób uzależnionych od alkoholu,
 • 4 osoby bezdomne,
 • 6 osób niepełnosprawnych,
 • 1 osoba po opuszczeniu zakładu karnego.

Rotacja uczestników:

- rezygnacja – 6 osób

- usunięcie -13 osób

- podjęcie pracy – 3 osoby

 

Uczestnicy przez cały rok codziennie, w dni robocze, od godziny 700 do 1300 przychodzą do Centrum Integracji Społecznej na zajęcia integracyjne, edukacyjne i motywacyjne oraz posiłek regeneracyjny.  Mają do dyspozycji pracownika socjalnego i doradcę zawodowego.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

1.Ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku, to -  866

2.Liczba rodzin objętych tą pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny w 2012 roku - 174       

3.Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2012 przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym  –  501.381 zł.

 

Zespół Interdyscyplinarny

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06.09.2011 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którego składzie są przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta i Gminy, Komisariatu Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Opieki Zdrowotnej, Prokuratury Rejonowej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, Sądu Rejonowego w Kłodzku.

 

Liczba spraw załatwionych przez GKRPA

Stan na dzień 31.12.2012 r.

Stan na dzień 31.08.2013r.

1.Ilość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego

2.Ilość założonych Niebieskich Kart

w tym środowiska z problemem alkoholowym

4

7

7

2

10

8

 

 

 

Centrum Pomocy Psychiatryczno-Pedagogicznej”Persona”

- przychodnia odwykowa

 

      Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka funkcjonuje placówka lecznictwa odwykowego Centrum Pomocy Psychologiczno Psychiatrycznej „Persona” w której jest zarejestrowanych na dzień 31.08.2013 rok 484 pacjentów.

 

3. Partnerzy w realizacji programu

 

                   Realizację zadań programu koordynuje Koordynator ds. Profilaktyki Uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, z którym podejmują współpracę i realizują powierzone im zadania :

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
 • Policja
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Szkoły
 • Organizacje pozarządowe
 • Placówki opieki zdrowotnej
 • Prokuratura Rejonowa w Bystrzycy Kłodzkiej
 • Sąd Rejonowy w Kłodzku

      Podmioty, instytucje i osoby fizyczne podejmujące inicjatywy związane z problematyką uzależnień.

 

III. Cele i założenia programu

 

Nadrzędne cele programu

 

 1. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych i  zjawiska przemocy w rodzinie.
 2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem środków uzależniających.
 3. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 4. Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy    rodzinom.    

 

Cele szczegółowe programu

 

1. Propagowanie modelu zdrowego stylu życia – wolnego od uzależnień wśród dzieci,   młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.

2. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców, głównie dzieci i młodzieży na temat problemów związanych z używaniem alkoholu oraz możliwości zapobiegania takim zjawiskom.

3.Zmniejszenie rozmiaru szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych spowodowanych uzależnieniami, piciem ryzykownym i przemocą domową.

   4. Zwiększenie dostępności i poprawa jakości pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

   5.Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

  6.Zwiększenie kompetencji służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

IV. Zadania gminnego programu do realizacji:

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych poprzez:

- Współpracę z placówkami lecznictwa odwykowego: Centrum Pomocy Psychiatryczno-Psychologicznej „ Persona” w Bystrzycy Kłodzkiej, Poradnią Leczenia Uzależnień w Kłodzku i w Dusznikach Zdrój oraz placówkami podstawowej opieki zdrowotnej z terenu miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, w zakresie umożliwiania uzależnionym od alkoholu odbycia leczenia odwykowego pod opieką wykwalifikowanego personelu.                                                                                    

- Podejmowanie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmierzających do zmotywowania do poddania się dobrowolnemu leczeniu wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie postępowań zmierzających do wydania przez Sąd Postanowienia o obowiazku poddania się leczeniu odwykowemu.

     - Kontynuację działalności grupy wsparcia dla współuzależnionych kobiet, dotkniętych przemocą w rodzinie.

     - Kontynuację działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

Zadanie 2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, społecznej i prawnej i ochrony przed przemocą w rodzinie

 • Podejmowanie działań w ramach gminnego punktu informacyjno – konsultacyjnego w zakresie motywowania do podjęcia leczenia, rozpoznawania i monitorowania problemów  rodziny i zaplanowania pomocy dla jej członków.
 • Organizowanie wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy we współpracy z osobami i instytucjami przygotowanymi do organizowania takiej pomocy ( rozmowy i porady indywidualne dla uzależnionych i współuzależnionych, zajęcia dla dzieci, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
 • Wspieranie merytoryczne i finansowe działalności świetlic środowiskowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze, zajmujących się organizacją czasu wolnego, pomocą w nauce, rozwijaniem zainteresowań, wspieraniem rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych – dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi.
 • Organizowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych, pedagogów, dotyczących problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Tworzenie gminnego systemu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach współpracy z Policją, Prokuraturą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Punktem informacyjno-konsultacyjnym do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

 

 • Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
 • Udział w akcjach i kampaniach profilaktycznych ogólnokrajowych ( kampania ogólnopolska „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „ Stop przemocy”).
 • Zorganizowanie lokalnej kampanii, na temat zjawiska przemocy w rodzinie, dla mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.
 • Organizowanie pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – dofinansowanie zajęć i pobytu dzieci na obozach i koloniach połączonych z programem profilaktycznym.
 • Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych w celu zapobiegania sprzedaży  napojów alkoholowych niepełnoletnim i nietrzeźwym.
 • Współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych.
 • Doposażenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Informacyjno Konsultacyjnego do spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w niezbędne pomoce i literaturę fachową, czasopisma ( prenumerata „ Niebieska Linia”, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”), komputer i drukarkę, materiały biurowe.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w środowisku w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie oraz propagowanie informacji n.t. ogólnopolskiego telefonu zaufania – Niebieska Linia, Pomarańczowa Linia oraz instytucji wsparcia dla ofiar przemocy w najbliższym otoczeniu.
 • Opracowanie aktualizacji strategii i rozwiązywania problemów społecznych w gminie Bystrzyca Kłodzka.
 • Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym. (badania ankietowe, analizy).
 • Monitorowanie skali problemów zjawiska  przemocy domowej (badania ankietowe, analizy).      

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

 • Dofinansowanie działań celowych służących wspomaganiu procesu powrotu do zdrowia, i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i członków ich rodzin (Grupy samopomocowe – Grupa Wsparcia dla Współuzależnionych Kobiet).
 • Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu.
 • Prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych i artystycznych lub sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą wypełniających ich wolny czas i motywujących do powstrzymywania się od spożywania alkoholu.

Zadanie 5.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

 

Współfinansowanie Centrum Integracji Społecznej  celem prowadzenia programu reintegracji zawodowej i społecznej  osób uzależnionych.

V. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań ustawowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy :

1. Opiniowanie, inicjowanie i współpraca w zakresie realizacji zadań wykonywanych w ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu a w szczególności :

a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) wezwanie na rozmowę osoby co do której wpłynęło zgłoszenie i motywowanie jej do zaprzestania nadużywania alkoholu i/lub poddania się dobrowolnemu leczeniu.

c)w przypadku braku zgody na dobrowolne leczenie się – skierowanie na badania przez biegłych(psycholog, psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,

d) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,

e ) złożenie wniosku  o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod   względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w  art. 12 ust.1 i 2 ustawy  limit punktów i zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych).

4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania  z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ( na podstawie upoważnienia Burmistrza).

Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 

1. Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący  sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

2. Kontrole przeprowadzają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub wspólnie z funkcjonariuszami  Policji. 

3. Zakres kontroli obejmuje:

  - zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,

  - przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4.  Osoby kontrolujące mają prawo do:

  - wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, w dniach i godzinach , w których jest prowadzona ta działalność,

 - żądania okazania zezwoleń oraz pisemnych  lub  ustnych wyjaśnień.  

5. Czynności kontrolnych, dokonuje się  w obecności kontrolowanego, osoby     zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.

6. Protokół z  kontroli, kontrolujący  przekazują  Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                     7. Podmiot kontrolowany, w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, przesyła do organu  wydającego zezwolenia pisemną informację o wykonaniu zaleceń.

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych

1.Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowane jest z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.                                   2.Członek Komisji ma obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach.                               3.Za udział w posiedzeniach  oraz  innych  pracach  Komisji   członkom Komisji przysługuje ryczałt miesięczny w wys.:

 • przewodniczący Komisji – 490 zł. brutto,
 • pozostali członkowie Komisji – 390 zł.brutto.

Wynagrodzenie  o którym mowa w pkt. 3 wypłacane jest miesięcznie zgodnie z wykazem obecności na posiedzeniu Komisji, pod warunkiem, że posiedzenia Komisji odbywać się będą poza godzinami pracy bez względu na czas trwania posiedzenia.               

VII. Ewaluacja programu

         Realizacja programu i skuteczność podejmowanych oddziaływań będzie monitorowana poprzez prowadzenie rozmów z adresatami programu, badań, ankiet i sporządzanie analiz dotyczących założeń programu. Podstawowymi  wskaźnikami efektywności  gminnego  programu będzie :

 1. ilość  podmiotów  zaangażowanych w realizację  programu,
 2. ilość osób uczestniczących  w  programach  profilaktycznych  i  terapeutycznych,
 3. liczba  pacjentów objętych  opieką  leczniczą i rehabilitacyjną,
 4. liczba osób  objęta  reintegracją,
 5. liczba osób doświadczających  przemocy  objętych pomocą,
 6. liczba dzieci  objętych  pomocą,
 7. liczba  osób  deklarujących  abstynencję,
 8. ilość  miejsc pomocy  dla  rodzin osób uzależnionych,
 9. ilość  osób, które  w związku z nadużywaniem alkoholu  zostały skierowane  na Komisję  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych,

10)ilość  osób  przeszkolonych  do  rozwiązywania problemów uzależnień.

 

 

VIII. Uwagi końcowe

 • Dopuszcza się możliwość wprowadzania do niniejszego Programu korekt, wynikających z pojawiających się na bieżąco potrzeb, koniecznych do prawidłowej jego realizacji.
 • Podmioty chcące uzyskać wsparcie i realizować zadania w ramach Gminnego Programu zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku/oferty na realizację zadania w biurze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, zawierającej merytoryczny opis projektu/programu (podstawowe założenia i cele, dane wnioskodawcy, adresaci zadania, liczba uczestników, miejsce i czas realizacji zadania, sposób realizacji, harmonogram działań i kosztorys programu/zadania).
 • Podmioty, które skorzystały z wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Gminnego Programu zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego finansowego z realizacji zadania ( należy określić, czy zakładane cele zostały osiągnięte i w jaki sposób, opisać podjęte działania, podać liczbę osób, uczestników, załączyć rozliczenie finansowe).

Sporządziła : Jolanta Płazińska

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: