Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

++ Harmonogram GPRPA i PPN

                                                                          Załącznik Nr 2  do Uchwały NR LVI/498/13

                                                                           Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                            z dnia 31 października 2013r.      

      

 

Harmonogram działań i podział środków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii

DLA MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA

NA   ROK  2014

Dochody  -   370.000,00 zł.                                                                                         1. Wpływy  za  wydane  zezwolenia     370.000,00 zł.

Wydatki :

1.Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:   

                                       336.5200                                                                            2.Program Przeciwdziałania Narkomanii: 33.480  

 

85154: PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Paragraf

Zadanie

Wysokość środków w 2013

Wysokość środków w 2014

Wskaźnik wzrostu

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:

1.Dofinansowanie programu reintegracji zawodowej i społecznej  osób uzależnionych w Centrum Integracji Społecznej.

232.177

 

225.580

97%

 

2820

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20.000

23.500

117.5%

 

1.Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze: dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi : TPD

14.000

 

 

16.500

 

 

 

 

2. Dofinansowanie działań celowych służących wspomaganiu procesu powrotu do zdrowia, i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i członków ich rodzin :

 -  grupy samopomocowe – Grupa Wsparcia

Dla Współuzależnionych Kobiet.

6.000

 

 

7.000

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: Wynagrodzenie członków GKRPA

 

23.400

/(370x4)+470/x12

24.600

/(390x4)+490/x12

105%

Paragraf

Zadanie

Wysokość środków w 2013

Wysokość środków w 2014

Wskaźnik wzrostu

4010

Wynagrodzenia pracowników

-wypoczynek letni dla dzieci( kadra kierownicza i wychowawcza w czasie wycieczki do Myśliborza)

 

1500

0

0

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2100

2.100

100 %

4120

Składki na Fundusz Pracy

300

300

100%

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14.600

16.200

111%

 

1.Umowa zlecenie, umowa o dzieło:

- psycholog( 2h w tygodniu),

- konsultant dla ofiar przemocy( 2h w tygodniu) –przewodnicząca GKRPA(1h w tygodniu)

praca w  Punkcie Konsultacyjnym do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

prawnik ( 1h w tygodniu): przyjmuje  w OPS.

 

10.400

 

12.900

 

 

2.Program dla sprawców przemocy w rodzinie

1.000

0

 

 

3.Opłacenie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

500

900

 

 

4.Opłacenie pracownika socjalnego za przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

300

0

 

 

5.Sprzątanie pomieszczeń GKRPA i Punktu Konsultacyjnego.

 

2.400

2.400

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900

4.400

489%

 

1.Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy:

ulotki, broszury, poradniki, informatory, plakaty

 

200

 

200

 

 

 

2.W ramach zapotrzebowania GRPA, Punktu Konsultacyjnego: środki czystości, materiały biurowe.

 

200

200

 

 

3.Zakup produktów do przeprowadzenia kampanii samorządowej „Stop przemocy”( + warsztaty) z zaproszeniem wojewódzkiego koordynatora do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przedstawicieli powiatu

(warsztaty).

 

0

3.000

 

 

4.Zakup nagród przy realizacji lokalnych konkursów.

500

1.000

 

4220

Zakup środków żywności

300

400

100%

Paragraf

Zadanie

Wysokość środków w 2013

Wysokość środków w 2014

Wskaźnik wzrostu

 

1.Zakup słodyczy jako upominki i nagrody przy organizacji konkursów, imprez profilaktycznych.

 

100

200

 

 

2.Zapewnienie poczęstunku podczas organizowanych szkoleń, konferencji i warsztatów (kawa, herbata, słodycze, owoce)

200

200

 

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

Zakup lekarstw  i środków opatrunkowych celem uzupełnienia apteczki medycznej niezbędnej w czasie wycieczki.

100

100

100%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

500

500

100%

 

Zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych, GKRPA i Punktu Konsultacyjnego zakup:

- publikacji z zakresu wychowania  profilaktyki i przemocy domowej (wydawnictwa edukacyjne)

-czasopism profilaktycznych ( roczna prenumerata: „Świat Problemów”:252, „ Niebieska Linia”:96, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”:108,

- płyty dvd z zakresu profilaktyki i zagrożeń młodzieży m.in. pakiet lekcji wychowawczych i filmów edukacyjnych.

500

500

 

4300

Zakup usług pozostałych

43.880

36.960

84%

 

1.Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży objętej pomocą profilaktyczno-opiekuńczo- wychowawczą (wycieczka, półkolonie, kolonie, obozy – obowiązkiem podczas wypoczynku jest realizacja programu zajęć profilaktyczn. )

27.500

27.500

 

 

2.Zakup  wyżywienia dla uczestników wycieczki do Myśliborza (śniadania, obiady, kolacje).

2.500

0

 

 

3.Dofinansowanie prowadzenia w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - finansowanie i organizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do dzieci i młodzieży ( rekomendowane i autorskie dokonane z wyboru ofert programowych ).

3.000

 

 

 

3.000

 

 

4.Zakup pakietu bazowego materiałów kampanii :” Zachowaj Trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc!"  ) pakiet dla zespołów interdyscyplinarnych).

4.880

2.460

 

 

Paragraf

Zadanie

Wysokość środków w 2013

 

Wskaźnik wzrostu

 

5.Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds.Uzależnień( zgodnie z umową najmu użytkowania lokalu )

3.000

3.000

 

 

6. - Opracowanie strategii i rozwiązywania problemów społecznych w gminie Bystrzyca Kłodzka ( aktualizacja ).

- Przeprowadzenie lokalnej diagnozy występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

 

0

 

3.000

0

 

0

 

 

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

0

1000

 

4360

Opłaty a tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 36,90x12

443

480

108%

4410

Delegacje pracownicze

Szkolenia członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych.

500

50

500

100%

1

4700

Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i treningów dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego.

1500

1000

100%

 

       RAZEM  :                                      

342.200

336.520

98.3%

                                                                                                                 110940,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  Przeciwdziałania  Narkomanii

 

Paragraf

Zadanie

Wysokość środków w    2013

Wysokość środków w 2014

Wskaźnik wzrostu

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0

700

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

100

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.200

7.800

95%

 

Umowa zlecenie, umowa o dzieło:

-terapeuta uzależnień, psycholog, konsultant dla ofiar przemocy(praca w  Punkcie Konsultacyjnym do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- specjalista d.s przemocy w rodzinie

( program dla sprawców przemocy ).

 

7.200

 

7.800

 

 

0

 

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

100

200

200%

 

Zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych, GKRPA i Punktu Konsultacyjnego zakup:

- publikacji z zakresu wychowania  profilaktyki i przemocy domowej (wydawnictwa edukacyjne)

-czasopism profilaktycznych ( roczna prenumerata: „Alkoholizm i narkomania”

- płyty dvd z zakresu profilaktyki i zagrożeń młodzieży m.in. pakiet lekcji wychowawczych i filmów edukacyjnych.

100

200

 

4300

Zakup usług pozostałych

18.440

22.820

118.3%

 

1.Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży objętej pomocą profilaktyczno-opiekuńczo- wychowawczą (wycieczka, półkolonie, kolonie, obozy – obowiązkiem podczas wypoczynku jest realizacja programu zajęć profilaktycznych )

10.000

 

10.000

 

 

2.Finansowanie i organizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do dzieci i młodzieży

 ( rekomendowane i autorskie dokonane z wyboru ofert programowych ):

pogram psychoedukacyjny :Substancje psychoaktywne-zagrożenia i przeciwdziałanie”

3. zakup pakietu bazowego materiałów kampanii ”To mnie nie kręci”  -1230    ,” Nowe zagrożenia, śmieciowa energia” - 590).

 

3.000

 

 

 

2.440

 

3.000

( STOP NARKOMANI

 

1820

 

 

 

 

 

 

 

4.Podnoszenie  kwalifikacji osób  zajmujących się  zjawiskiem przemocy w rodzinie( 2x2.500)

0

5.000

 

 

 

5.Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds.Uzależnień

( zgodnie z umową najmu użytkowania lokalu )

3.000

3.000

 

4410

Delegacje pracownicze

Szkolenia członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych.

0

880

 

4700

Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i treningów dla członków GKRPA  i Zespołu Interdyscyplinarnego

1060

 

1.000

 

141,5%

RAZEM :

 

27.800

33.480

120,4%

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: