Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego - Europejski Fundusz Społeczny - AKTYWNIE DO ZATRUDNIENIA

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej realizują  projekt „AKTYWNIE DO ZATRUDNIENIA” nr RPDS.09.01-01-02-0002/17-01 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 osi priorytetowej 9. Włączenie Społeczne Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja- konkursy horyzontalne


Przedmiotem  projektu jest poprawa sytuacji społeczno- zawodowej 100 osób: nie więcej niż 99 osób (w tym nie mniej niż 50 kobiet oraz nie mniej niż 1 osobę niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących zgodnie z kodeksem cywilnym Gminę Bystrzyca Kłodzka . W ramach projektu wszyscy uczestnicy/czki podpiszą kontrakt socjalny (podstawą prawną jego realizacji jest art.108 ustawy o pomocy społecznej).

 Praca socjalna w ramach kontraktu socjalnego będzie miała na celu pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi

 

Okres realizacji zadania: 01.07.2017 do 30.06.2019 r.

Skierowanie do zajęć w CIS na podstawie Umowy o realizację kontraktów socjalnych odbywa się poprzez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej .

Zajęcia odbywają się w dni robocze od godz. 7 – 13;

Okres uczestnictwa w zajęciach w  Centrum Integracji Społecznej trwa 12 miesięcy. Uczestnik ma prawo do 6 dni wolnych od zajęć.

 

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA.

 

ZADANIE I.  Integracja społeczna i zawodowa.

Integracja społeczna (CIS) – ZADANIA CIS.

- diagnoza umiejętności społeczno-zawodowej – program indywidualny dostosowany do potrzeb uczestnika projektu – 32 g/os

- warsztat aktywizacji zawodowej – doradca zawodowy – zajęcia grupowe 240 g./os – zakres: analiza działań i indywidualnych problemów z uzyskaniem pracy, motywacja do poszukiwania pracy, wyznaczanie celów zawodowych. i ścieżki ich osiągnięcia, aktywne formy poszukiwania pracy, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, podanie o przyjęcie do

pracy, autoprezentacja, rozmowy kwalifikacyjne;

- wsparcie psychologiczno-doradcze – zajęcia grupowe 240 g/os i indywidualne w zależności od potrzeb 50 g/os.

– zakres: analiza indywidualnych problemów i sposoby ich rozwiązywania, polepszenie więzi rodzinnych, przełamanie barier i ograniczeń, rozbudzenie potrzeby aktywizacji zawodowej chęci udziału w życiu społecznym, wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości, kształcenie umiejętności interpersonalnych.

Integracja zawodowa (CIS) – ZADANIA CIS.

Uczestnicy kierowani do zajęć w zależności od zdiagnozowanych predyspozycji zawodowych

Zajęcia w warsztatach zawodowych (teoria i praktyka): ogrodniczy, krawiecki, stolarski, pracownik gospdarczy, opieki nad osobą starszą, opieki nad dzieckiem, pomoc kuchenna, pracownik administracyjno-biurowy, 968 g/os.

Zakończenie uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej kończy się egzaminem  końcowym i  uzyskaniem certyfikatu.

W ramach projektu uczestnikom przysługuje:

Świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie NW na czas uczestnictwa w projekcie

szkolenie BHP, badania medycyny pracy, odzież robocza, posiłek regeneracyjny, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

ZADANIE II.  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE.

W ramach zadania, na podstawie wywiadów środowiskowych i wniosków o udzielenie pomocy finansowej, wypłacane będą zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe i świadczenia programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania w części finansowanej z budżetu gminy. Wsparciem finansowym zostaną objęci uczestnicy projektu i ich najbliższe otoczenie tj. członkowie rodziny wspólnie zamieszkali oraz sąsiedzi tworzący wspólną społeczność lokalną.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

Szczegóły dotyczące proponowanych działań w ramach projektu można uzyskać Biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej- ul. 1-go Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel./fax 748 110 266  748 111 785 koordynator projektu Agata Aleksandrowicz oraz u pracownikow socjalnych

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: