Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 

 

1. Rekrutacja  otwarta, prowadzona na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka  w okresie 01.07.2017 r. do  do 15.10.2018 r. 

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów znajdujących się w załącznikach, osobiście do Biura Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Pomocy Społecznej 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. 1-go Maja 1 – Biuro projektu „Aktywnie do zatrudnienia”

3. Osoby niepełnosprawne, zainteresowane udziałem w projekcie będą miały możliwość zgłoszenia udziału w projekcie poprzez wysłanie dokumentów rekrutacyjnych mailowo bądź przez telefon – formularz zostanie wtedy uzupełniony przez Zespół Projektu i tym samym Kandydat/tka będzie mógł/mogła zostać zakwalifikowany/a, o ile spełni wszystkie kryteria Grupy Docelowej. Dodatkowo będzie mógł/mogła złożyć dokumenty rekrutacyjne w terminie odpowiadającym jego/jej sytuacji czy potrzebom, nie mniej jednak najpóźniej w dniu posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

4. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie:

a) oceny formalnej:

- kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych),

- kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczeń/zaświadczeń (kandydat będzie informowany (pocztą lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia w przypadku braków w dokumentach).

b) oceny merytorycznej (na podstawie formularza zgłoszeniowego), która będzie odbywać się na podstawie przyznanych punktów opisanych w Pkt: 5

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania kandydata na uczestnika projektu do udziału w projekcie jest osiągnięcie co najmniej 10 pkt.

5. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. W przypadku spełnienia kryteriów i równej liczbie punktów do projektu zakwalifikowane będą osoby o mniej korzystnej sytuacji materialnej.

Sytuacja materialna uczestników zostanie ustalona na podstawie wywiadu środowiskowego.

6. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej, z zastrzeżeniem iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała powyżej 30% wsparcia i pod warunkiem uzupełnienia zaległości (w przypadku zajęć grupowych).

7. Dodatkowa rekrutacja do projektu ( w przypadku braku osób na liście rezerwowej) zostanie przeprowadzona najpóźniej do 15 października 2018 roku.

8. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w poradnictwie oraz w szkoleniach.

9. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu oświadczenia Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zawartego w Formularzu rekrutacyjnym), oświadczenia potwierdzającego spełnienie kryteriów grupy docelowej, deklaracji uczestnictwa i zapoznaniu się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

10. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie:

-  Kierownik Projektu

 - Koordynator Projektu,

- Pracownik socjalny

11. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą telefoniczną i/lub pocztową.

12. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy Uczestnik Projektu będący osobą fizyczną, składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ). W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny .

13. Uczestnik projektu będzie kierowany do zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez CIS na podstawie Kontraktów socjalnych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: