Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego - Europejski Fundusz Społeczny - DROGA DO ZATRUDNIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Bystrzyca Kłodzka realizuje  projekt „DROGA DO ZATRUDNIENIA” nr RPDS.09.01-01-02-0001/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 osi priorytetowej 9. Włączenie Społeczne Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja- konkursy horyzontalne.


Celem projektu  jest  wzrost  gotowości  do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia  100 osób ( w tym 70 osób biernych i nie  mniej niż 35 kobiet i 30 osób bezrobotnych i nie mniej niż 15 kobiet oraz  nie mniej niż 1 osoba niepełnosprawna)  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  zamieszkujących  teren miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka od 01.07.2021 do 30.06.2023.

Projekt jest  kompleksowym działaniem realizowanym z wykorzystaniem usług aktywnej integracji   o charakterze społecznym i zawodowym

 

W ramach projektu wszyscy uczestnicy/czki podpiszą kontrakt socjalny (podstawą prawną jego realizacji jest art.108 ustawy o pomocy społecznej) i zostaną skierowani do Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej . Zajęcia odbywają się w dni robocze od godz. 7 – 13;

Okres uczestnictwa w zajęciach w  Centrum Integracji Społecznej trwa 12 miesięcy. Uczestnik ma prawo do 6 dni wolnych od zajęć.

Rekrutacja do projektu jest otwarta  i prowadzona przez pracowników socjalnych na terenie realizacji projektu poprzez odpowiednie mechanizmy działania takie jak: akcja informacyjno-promocyjna umożliwiająca dotarcie w sposób adekwatny do grup docelowych,  rozmowy zachęcające do udziału w projekcie, zapoznające  potencjalnych uczestników z możliwościami, jakie daje udział w projekcie, zapewniające obiektywną i rzetelną  ocenę możliwości  udziału w projekcie przez każdego uczestnika z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji np. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie  od 01 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 .

 

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA.

Praca socjalna w ramach kontraktu socjalnego będzie miała na celu pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

ZADANIE I.  Integracja społeczna i zawodowa.

Integracja społeczna (CIS) – ZADANIA CIS.

- diagnoza umiejętności społeczno-zawodowej – program indywidualny dostosowany do potrzeb uczestnika projektu – 1 g/os

- warsztat aktywizacji zawodowej – doradca zawodowy – zajęcia indywidualne – średnio 19 h./os

- zajęcia grupowe 120 g./os – zakres: analiza działań i indywidualnych problemów z uzyskaniem pracy, motywacja do poszukiwania pracy, wyznaczanie celów zawodowych. i ścieżki ich osiągnięcia, aktywne formy poszukiwania pracy, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, podanie o przyjęcie do

pracy, autoprezentacja, rozmowy kwalifikacyjne;

- wsparcie psychologiczno-doradcze – zajęcia grupowe 12 g/os i indywidualne w zależności od potrzeb 2 g/os.

– zakres: analiza indywidualnych problemów i sposoby ich rozwiązywania, polepszenie więzi rodzinnych, przełamanie barier i ograniczeń, rozbudzenie potrzeby aktywizacji zawodowej chęci udziału w życiu społecznym, wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości, kształcenie umiejętności interpersonalnych.

- pośrednictwo pracy- średnio 2 g/o – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Integracja zawodowa (CIS) – ZADANIA CIS.

Uczestnicy kierowani do zajęć w zależności od zdiagnozowanych predyspozycji zawodowych

Zajęcia w warsztatach zawodowych (teoria i praktyka): ogrodniczy, krawiecki, stolarski, robotnik gospodarczy, krajobrazu, konserwator terenów,  opieki nad osobą starszą, opieki nad dzieckiem, pomoc kuchenna, pracownik administracyjno-biurowy, 968 g/os.

Kurs komputerowy z egz ECDL, program szkolenia zgodny z Certyfikatem  ECDL PROFILE DIGCOMP 41

Zakończenie uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej kończy się egzaminem  końcowym   i  uzyskaniem certyfikatu.

W ramach projektu uczestnikom przysługuje:

Świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NW na czas uczestnictwa w projekcie, szkolenie BHP, badania medycyny pracy, odzież robocza, posiłek regeneracyjny, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

ZADANIE II.  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE.

W ramach zadania, na podstawie wywiadów środowiskowych i wniosków o udzielenie pomocy finansowej, wypłacane będą zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe i świadczenia programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania w części finansowanej z budżetu gminy. Wsparciem finansowym zostaną objęci uczestnicy projektu i ich najbliższe otoczenie tj. członkowie rodziny wspólnie zamieszkali oraz sąsiedzi tworzący wspólną społeczność lokalną.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

Szczegóły dotyczące proponowanych działań w ramach projektu można uzyskać Biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej- ul. 1-go Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel./fax 748 110 266  748 111 785

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie uczestnika

 

oświadczenie o bierności zawodowej

 

oświadczenie o braku zaangażowania uczestnika w innych projektach

 

Regulamin zwrotu kosztów za dojazdy

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

Formularz Rekrutacyjny

 

Regulamin do projektu "Droga do zatrudnienia"

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: