Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Bon Energetyczny

NOWE ŚWIADCZENIE - BON ENERGETYCZNY

 

Bon energetyczny to nowe świadczenie pieniężne gwarantowane ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych. Bon będzie wypłacany w drugiej połowie 2024 roku.

Pieniądze w postaci bonu energetycznego będą przyznawane na podstawie kryteriów dochodowych.

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie (dochody za 2023 r.).

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała kwoty należnego bonu, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę (złotówka za złotówkę).

 

Bon energetyczny będzie przyznawany w wysokości:

1) 300 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 500 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 600 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 

Bon energetyczny, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1.04.2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), przyznaje się w wysokości:

1) 600 zł gospodarstwu domowemu jednoosobowego;

2) 800 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 1000 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 1200 zł gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o pieniądze z bonu energetycznego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Liczba osób w gospodarstwie domowym jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą dostępne po ukazaniu się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Klimatu wzoru tego wniosku..

https://www.gov.pl/web/premier/zamrozenie-cen-energii-i-bon-energetyczny

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: