Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

     Znalezione obrazy dla zapytania LOGO GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA

Gmina Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 16 osób tj.

-  11 osób, które skorzystają z pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

- 5 osób, które skorzystają z ośrodka wsparcia dziennego.

w okresie sierpień-grudzień 2019 r. w ilości 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogły skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Ponadto w celu oceny ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami,  o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności trafi do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

Realizatorem Programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. 1 Maja 1

Wnioski w wersji elektronicznej oraz w formie papierowej wraz z załącznikami są dostępne  w siedzibie OPS w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 13 w godzinach pracy Ośrodka oraz na stronie  internetowej opsbystrzycaklodzka.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 748110266 wew13,14,15,28,

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji zadania:    97 920,00  zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł)

Dofinansowanie programu:78 336,00 zł ( siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć zł) - środki z "Funduszu Solidarnościowego"

Termin realizacji programu: do 31 grudnia 2019

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: