Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA - 2024

       

                     

 

                                                                           

                                                                 

                                                      

 


Gmina Bystrzyca Kłodzka
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa ”– edycja 2024
otrzymała dofinansowanie na realizację zadania
w ramach Funduszu Solidarnościowego

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Całkowity koszt realizacji zadania – 71 280,00                         

Termin realizacji programu – do 31 grudnia 2024 r.

Gmina Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem

o znacznym stopniu niepełnosprawności.    

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień

w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć

na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.     

Program ma także zapewniać:

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami -

czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem

opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o

niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Realizowany Program przez Gminę Bystrzyca Kłodzka odbywa się w  formie:

Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W roku 2024 ustalono następujące limity:

  • limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Całkowity koszt realizacji zadania – 71 280,00 zł 

Termin realizacji programu – do 31 grudnia 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: