Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ul. 1-go Maja1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel:/074/ 811-02-66 fax /074/ 811-17-85

www.opsbystrzyca.pl

e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl

NIP 881-12-62-732 REGON 005810956

________________________________________________________________________________

                                                                                              Bystrzyca Kłodzka 24.05.2021

 

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 01.2021

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 1-go Maja 1. 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 748110266, e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl oraz http://www.ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net/

II.  Podstawa prawna zamówienia

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130000 złotych i zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)  nie podlega jej przepisom.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy zachowaniu bezstronności i obiektywizmu przez osoby przeprowadzające postępowanie.

3. Zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781),Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UEL Nr

119,s 1.

III.  Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równorzędnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie zastępstwa na czas nieobecności opiekuna faktycznego.

Podstawą prawną Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. jest ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz.1787).

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego – usługa opieki wytchnieniowej świadczona w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź równoważnym.

Zakres usług w ramach opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny, będzie obejmować:

 • towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania pod nieobecność opiekuna faktycznego,
 • przygotowanie posiłku w przypadku pobytu dziennego pow. 4 godzin zegarowych,
 • pomoc w spożywaniu posiłków,
 • pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych (korzystanie z toalety, zmiana pampersa, zaspokojenie potrzeb higienicznych, itp.),
 • inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje ogólne:

1. Liczba osób objętych „Opieką wytchnieniową” na jednego opiekuna to max. 4 osoby, wymiar godzin nie może przekroczyć 240 w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Maksymalny koszt za godzinę zegarową pobytu dziennego Wykonawcy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, jaką Zamawiający może zapłacić wynosi 35,90 zł.

2. Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zarówno liczby osób objętych usługami jak i liczby godzin usług, przy niezmienionym poziomie ceny za usługę, odpowiednio 35,90 zł za godzinę zegarową ( liczy się tylko czas pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, bez czasu dojazdu) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin usług.

3. Wykonawca pokrywa całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca świadczący usługi opieki wytchnieniowej zobowiązany jest do:

 • niezwłocznego świadczenia usług opiekuńczych osobom, którym usługi te przyznano
 • natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o przyczynie niemożności realizacji usług opieki wytchnieniowej,
 • zapewnienia nieprzerwanego i właściwego przebiegu realizowanego zadania,
 • współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
 • W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad prawidłowością i terminowością realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do udostępniania Zamawiającemu bądź osobom upoważnionym przez Zamawiającego wszelkiej dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji umowy.

 

V. Kryterium wyboru oferty:

1. Kryterium oceny oferty jest cena. W przypadku ofert o jednakowych cenach pod uwagę brane będzie doświadczenie zawodowe oferenta.

2. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

3. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę zegarową usługi.

4. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

5. Osoby muszą być dyspozycyjne, przygotowane do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

 

VI. Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej- załącznik nr 1;

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie;

3. Dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia, kursy;

4. Życiorys (CV);

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; Załącznik nr 2

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781);Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UEL Nr 119,s 1.Załącznik nr 3

 

 

 

 

VII. Termin i miejsce składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2021 r. do godziny 13.00 w formie pisemnej (osobiście/listownie) na adres Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w 2021 r.” lub  w formie elektronicznej na adres e-mail: kadry.ops@bystrzycaklodzka.pl.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Ośrodka lub skrzynkę e-mail. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS) w Bystrzycy Kłodzkiej, działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie informuje, że:

1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. 1-go Maja 1, email:ops@bystrzycaklodzka.pl
 • inspektorem ochrony danych w w/w firmie jest Pan Dariusz Styczyrz, email:iodumig@bystrzycaklodzka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego oraz realizacji zadań własnych lub zleconych administratorowi wynikających z przepisów prawa.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej i jego pracownicy oraz podmioty, których uprawnienie dostępu do tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującą  instrukcją kancelaryjną oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach o archiwizacji.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, objętym obowiązkiem ich podania, a konsekwencję niepodania tych danych może być brak możliwości realizacji świadczenia.

 

 

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 1-go Maja 1

57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 074 811 02 66, fax. 074 811 17 85

 

 

 

Sporządził:                                                                                        KIEROWNIK         

Główny administrator                                                            Ośrodka Pomocy Społecznej

Wojciech Zieliński                                                                w Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                                              mgr Małgorzata Kuchejda

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: