Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

OTWARTY KONKURS OFERT 2022 KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OTWARTY KONKURS OFERT 2022

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

na podstawie art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1,2,3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych skierowany do podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183, z późn. zm.), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

Łącznie: 45 000zł

Obszar - Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka

Zadanie 1

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym:

Działania:

 • przedstawienie oferty zajęć programowych w placówce wsparcia dziennego (świetlicy, ognisku wychowawczym) z zakresu pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo.

Beneficjenci:

Dzieci i młodzież z Gminy Bystrzyca Kłodzka

Planowana wysokość dotacji:

na 2022 rok: 30.000 zł (słownie: trzydziesci tysięcy złotych)

w 2021 roku było: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

w 2020 roku było: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie 2

Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

 • przeprowadzenie wybranego programu profilaktycznego

Beneficjenci:

Dzieci i młodzież z Gminy Bystrzyca Kłodzka

Planowana wysokość dotacji:

na 2022 rok:15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

w 2021 roku było:12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

w 2020 roku było:12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

Zasady powierzenia realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i przekazania środków finansowych:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183, z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Bystrzyca Kłodzka, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

 3. Do oferty dołącza się:

  1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

  2. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

  3. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

  5. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;

  6. oświadczenie, że podmiot składający ofertę poinformował osoby wchodzące w skład personelu wskazanego w ofercie o przekazaniu ich danych osobowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zapoznał ich z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 8 do ogłoszenia;

  7. oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem, w którym realizowane będzie zadanie.

 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

 6. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.

 7. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.

 8. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.

 9. W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

 10. W przypadku, gdy Oferent otrzyma środki finansowe w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

 11. Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 12. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

 13. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: http://ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net/, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Pierwszego Maja 1, na stronie internetowej OPS: www.opsbystrzyca.pl

 14. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 15. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w celu dokonania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu, zgodnie z pkt. 12 ogłoszenia, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 16. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych środków finansowych.

 17. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 16.

 18. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.

 19. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Termin i warunki realizacji zadań:

Zadania będą realizowane w 2022 roku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 31 grudnia 2021 r. o godz. 10:00. Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie wyłącznie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. ul. Pierwszego Maja 1, – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty do 05.01.2022 roku;

 2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

  1. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

  2. złożenie oferty po terminie,

  3. złożenie oferty bez wymaganych załączników,

  4. złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu,

  5. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

  6. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

  7. złożenie oferty przez organizacje, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

  8. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS); w przypadku zmian osobowych w reprezentacji oferenta nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

 3. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 4. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja Konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

 6. Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 7. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym,

  2. kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

  3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, będzie realizować zadanie publiczne,

  4. planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,

  5. planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

  6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

 2. Otrzymane środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 3. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

  1. nie zostanie złożona żadna oferta,

  2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór do pracy w Komisji Konkursowej:

 1. W celu dokonania oceny ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022” ogłasza się nabór do Komisji Konkursowej.

 2. Komisja Konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 3. Do prac Komisji Konkursowej przewodniczący Komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 4. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorące udział w konkursie.

 5. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze zarządzenia.

 6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej wybiera do Komisji przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

 7. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

  2. nie reprezentują podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie,

  3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

  4. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,

  5. oświadczają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszego ogłoszenia,

  6. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,

  7. dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach Komisji Konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 6 i Załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

 8. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 9. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 31 grudnia 2021 roku o godz. 10:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Pierwszego Maja 1.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej lub pod numerem tel. 74 811 02 66 wew. 24

Sporządziła: Jolanta Płazińska

Bystrzyca Kłodzka 10.12.2021 rok

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: