Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 01.2020 - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - OD 1 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 01.2020 - SWIADZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - .01.2021 DO 31.12.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1-go Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel:/074/ 811-02-66 fax /074/ 811-17-85
www.opsbystrzyca.pl
e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl
NIP 881-12-62-732 REGON 005810956

________________________________________________________________________________

                                                                                                          Bystrzyca Kłodzka 24.11.2020

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 01.2020

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 1-go Maja 1. 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 748110266, e-mail: opsbyst@poczta.onet.pl oraz http://www.ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net/

II.  Podstawa prawna zamówienia

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 1876).

III.  Przedmiot zamówienia:

- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,

- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

            1. Opis zakresu obowiązków osoby świadczącej usługi opiekuńcze stanowi Załącznik nr 2 do      zapytania ofertowego;

2. Szacunkowa przewidywana liczba godzin świadczenia usług w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie około 2750 godzin w okresie 12 miesięcy  (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt godzin);

3. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług opiekuńczych uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego i zgodna ze zleceniem otrzymywanym od Zamawiającego.

4. Usługi opiekuńcze będą świadczone na rzecz osób wskazanych przez Zamawiającego, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, w domu podopiecznego przez 7 dni w tygodniu, również w godzinach popołudniowych, w tym w dni świąteczne, zgodnie z zakresem i terminem określonym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu harmonogram pracy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) osób świadczących usługi opiekuńcze lub aktualizację harmonogramu w przypadku zmiany osoby;

- w przypadku jakiejkolwiek zmiany w złożonym w tut. Ośrodku harmonogramie, Wykonawca, najpóźniej do 1 każdego miesiąca przekazuje aktualny harmonogram pracy opiekunów na dany miesiąc;

6. Wraz z fakturą/rachunkiem za wykonane usługi przekazuje do tut. Ośrodka oryginały kart realizacji usług opiekuńczych za miesiąc poprzedni, stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

- karta realizacji usług opiekuńczych o której mowa w punkcie 6, po każdej wizycie osoby sprawującej opiekę będzie poświadczona przez podopiecznego.

V. Wymogi dla podmiotu wykonującego usługi:

1. Przedstawienie imiennej listy osób, które będą świadczyli usługi opiekuńcze, wraz z opisem ich doświadczenia i posiadanych kwalifikacji. W okresie obowiązywania umowy lista jest aktualizowana przez wykonawcę na bieżąco (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). Przed podpisaniem umowy na świadczenie usług, wykonawca przedstawi tut. Ośrodkowi  do weryfikacji dokumenty każdej osoby, które ma świadczyć usługi, przed rozpoczęciem pracy przez tę osobę.

2. Przestrzegać realizacji usług w wymiarze nieprzekraczającym obowiązujących norm czasu pracy przewidzianych w Kodeksie pracy przez osobę wykonująca usługi.

3. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do mieszkańca odbiorcy usług;

4. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z tut. Ośrodkiem informując m.in. o potrzebach odbiorcy usług.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

            Godziny realizacji będą ustalane po podpisaniu umowy z Wykonawcą, z uwzględnieniem potrzeb klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej i możliwości realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych (należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi - nie dotyczy Wykonawców, którzy wykonywali już powyższe zadanie dla Zamawiającego ).

3. Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje, do wykonania usług tj.: minimum kurs przygotowujący do wykonania takiej pracy oraz doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych.

4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 7;

Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę z ofertą oświadczeń i dokumentów. Zamawiający oceni spełnianie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie „spełnia- nie spełnia”.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”  Załącznik nr 1,

2. Do oferty należy dołączyć  dokumenty wymienione w pkt VII oraz Załączniki: nr 5, nr 6, nr 7.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście/listownie) na adres Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług opiekuńczych”. W formie elektronicznej na adres e-mail: kadry.ops@bystrzycaklodzka.pl

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Ośrodka lub skrzynkę e-mail. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- najniższa cena za 1 godzinę usługi – 100%;

W cenę 1 godziny usługi należy wliczyć koszty dojazdu.

            Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na złożenie ofert w tej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Opis zakresu obowiązków opiekuna.
  3. Harmonogram pracy.
  4. Karta realizacji usług opiekuńczych.
  5. Lista osób świadczących usługi.
  6. Klauzula informacyjna.
  7. Oświadczenie Wykonawcy który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 1-go Maja 1

57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 074 811 02 66, fax. 074 811 17 85

 

Sporządził:                                                                                        KIEROWNIK         

Główny administrator                                                            Ośrodka Pomocy Społecznej

Wojciech Zieliński                                                                w Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                                               mgr Małgorzata Kuchejda

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: