Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnianie danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej odbywa się na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – (Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)).

W nawiązaniu do Rozporządzenia RODO Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej udostępnia dane osobowe w dwóch trybach:

 1. udostępnianie innemu administratorowi – art. 23 ust.1 RODO w następujących przypadkach:
  •  za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą;
  • na podstawie przepisów prawa (np. udostępnienie danych policji, prokuraturze, sądom);
  • innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (dochodzenie roszczeń, zapobieganie oszustwom, marketing bezpośredni).;
 2. współadministrowanie – art. 26 RODO, jeżeli co najmniej dwóch administratorów podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych, wówczas są oni współadministratorami. Podmioty zarządzające danymi osobowymi powinny spełniać trzy warunki:
  • być administratorami danych osobowych w rozumieniu RODO;
  • wspólnie określać cele przetwarzania danych;
  • wspólnie ustalać sposoby przetwarzania danych (określać środki organizacyjne i techniczne);

Dla określenia, czy udostępnienie danych osobowych jest dopuszczalne należy odwołać się do przepisu art. 6 RODO.

Podstawą udostępnienia danych osobowych jest umowa lub wniosek.

Zgodnie rozoprządzeniem RODO podstawą rozpatrywania wniosków o udostępnienie danych osobowych i informacji przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej jest pisemne wystąpienie wnioskodawcy, zawierające niżej wymienione informacje:

 • wskazanie wnioskodawcy oraz jego czytelny podpis lub parafka z pieczęcią imienną. lub wniosek opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
 • precyzyjne określenie zakresu żądanych informacji.
 • wskazanie do czego pozyskane informacje będą wykorzystywane, z podaniem znaku sprawy.
 • wskazanie podstawy prawnej umożliwiającej udzielenie żądanej informacji.
 • wskazanie identyfikatorów umożliwiających wyszukanie w zbiorze - danych osobowych osoby, której te dane dotyczą tj.: imię i nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: