Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Zgłoszenia na kandydatów na opiekunów prawnych

Na podstawie art.3 ust.5 lit.j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji

określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz

o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r. Nr 34, poz.198 ze zm) w związku z art.149§ 3 art.175

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2015 r. poz.583)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Kłodzku

dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych

 

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentowania

w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekuna prawnego, kuratora wyznacza Sąd.

 

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne

wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub

zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
  • pełna zdolność do czynności prawnych, 
  • korzystanie z pełni praw publicznych, 
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
  • niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
  • nieposzlakowana opinia, 
  • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora, przedstawiciela dla osoby nieobecnej.

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

UWAGA! Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. 1-go Maja 1

 

Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: