Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie nowego okresu zasiłkowego 2017/2018

Utworzono dnia 28.07.2017
Czcionka:

W dniu 7 lipca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innymi ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”) . 26 lipca 2017 r.  ustawa została opublikowana w Dz.U.2017 poz 1428  . Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, tj. od  1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek do dnia 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach, tj. od listopada świadczenie wychowawcze ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Od 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulega definicja rodziny - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu, jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017. Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zmianie ulega definicja dochodu - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zgodnie z nowymi przepisami świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie będzie przysługiwać, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Ponadto od 1 stycznia 2018 r. całość zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowanych obecnie przez marszałków województw, przejmą właściwi wojewodowie.

W myśl nowych przepisów, począwszy od 2018 r. zainteresowani będą mogli składać wnioski o świadczenia drogą elektroniczną już w lipcu (a w formie papierowej od sierpnia).

Szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte w nowych wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia tego prawa, będzie określać rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Nowy wzór wniosku do pobrania w formie elektronicznej będzie dostępny na stronie internetowej ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net w zakładce „Program Rodzina 500+  oraz   https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/   Ze względu na opóźniający się proces legislacyny, nowe wnioski zostaną udostępnione świadczeniobiorcom przez tutejszy Ośrodek w formie papierowej niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia na te druki, tj. ok. 10 sierpnia 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka, tj.  pokój nr 3 i 3a

 poniedziałek 700-1600    wtorek-czwartek 700-1500      piątek 700-1400

 

 

                                                                         Małgorzata Kuchejda

                                                                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 109

W poprzednim tygodniu: 125

W tym miesiącu: 326

W poprzednim miesiącu: 322

Wszystkich: 10222