Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

PROGRAM „RODZINA 500+ 

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa. Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. 1 Maja 1 W Gminie Bystrzyca Kłodzka do objęcia programem kwalifikuje się – według szacunków - łącznie 1500 dzieci. Miesięcznie, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej , wypłacane będzie w sumie około 750 tys. zł. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie). Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć: - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych; - w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce; - oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ; - dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów; - orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka; Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. PORADNIK 500+ Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/ Można również zapoznać się z poradnikiem dotyczącym świadczenia: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/ Kto otrzyma świadczenie? Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem lub więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. UWAGA: użyte w ustawie sformułowanie „pierwsze dziecko” – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. Przykład: małżeństwo wychowuje troje dzieci w wieku: 5,12 i 19 lat. Zgodnie z przepisami ustawy pierwszym dzieckiem w tej sytuacji jest to w wieku 12 lat, drugim to w wieku 5 lat. Na drugie dziecko mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego, na pierwsze z kryterium. Dziecko w wieku 19 lat jedynie wchodzi w skład rodziny przy obliczaniu dochodu. Czy każda rodzina otrzyma wsparcie? Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Zatem otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych, separowanych lub żyjących w rozłączeniu wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem, wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Oboje dostaną świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki. Rozwód, separacja oraz plan wychowawczy dotyczący opieki naprzemiennej muszą być udokumentowane prawomocnym orzeczeniem sądu. Co w przypadku rodzin patchworkowych? Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko, które ukończyło 18 lat nie jest już pierwszym dzieckiem w rodzinie zgodnie z definicją ustawową, ale do ukończenia do 25. roku życia jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego). Świadczenie wychowawcze dla rodziców po rozwodzie. Jeśli po rozwodzie dziecko nie mieszka z rodzicem, to nie będzie on mógł wnioskować o świadczenie wychowawcze na nie ani uwzględnić dziecka w składzie rodziny, składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na inne dziecko, które mieszka z nim w ramach nowej rodziny/związku. Gdy rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko z nowej rodziny/związku, to będzie ono w myśl ustawy pierwszym dzieckiem. W takim przypadku rozwiedzeni rodzice tworzący odrębne rodziny będą identycznie traktowani – aby uzyskać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wychowywane w swoich rodzinach, będą musieli spełnić kryterium dochodowe. Gdzie i jak załatwić formalności? Wszelkie formalności będzie można załatwić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1 Maja 1. Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii). Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną. Ponadto ustawa przewiduje również całkowicie nowe rozwiązanie (art. 13 ust. 5 ustawy), zgodnie z którym, wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, mogą być składane także za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy) Jak załatwić formalności? Wniosek o to świadczenie należy składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet, wysłać pocztą lub osobiście. Osoby ubiegające się o wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku należy potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. UWAGA: osoby pobierające zasiłki rodzinne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej będą składać wnioski o świadczenie wychowawcze w Dziale Świadczeń OPS wraz z oświadczeniami o aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej. W celu uniknięcia kolejek będą uruchomione dodatkowe punkty przyjęć, ponadto zostanie wydłużone godziny pracy Ośrodka. Jak będzie wyglądał wniosek? Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Tylko na podstawie takiego wniosku będzie można ubiegać się o wypłatę świadczenia. Będzie on udostępniony dla klientów na stronie internetowej OPS We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie (wnioskodawca), dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko Ośrodek sam dokona weryfikacji ich dochodów za rok 2014 (pod warunkiem, że niebyło w rodzinie utraty ani uzyskania dochodu). Kiedy będzie można składać wnioski? Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca 2016 r.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym? W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Jaka jest wysokość świadczenia? Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800zł netto (1 200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie niepełnosprawnego dziecka), otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą. Sposób wypłaty. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przede wszystkim przelewem na konto. Numer konta będzie można podać przy składaniu wniosku. 500 plus a inne świadczenia dla rodzin? Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Jak obliczyć dochód? Dochód jest wyliczany tak jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dochód na członka rodziny liczymy, sumując wszystkie dochody jej członków uzyskane w roku bazowym – teraz jest to 2014 rok - i dzieląc na liczbę osób pozostających w składzie rodziny. Są to dochody opodatkowane (rozliczane w Urzędzie Skarbowym) oraz dochody nieopodatkowane (np. alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego). Jeżeli w 2014 roku członek rodziny nie osiągał dochodów a potem podjął zatrudnienie należy to udokumentować (zaświadczenie od pracodawcy). Jeżeli dochód z 2014 roku został utracony także należy dostarczyć dokumenty pozwalające na jego odliczenie (świadectwo pracy, PIT od pracodawcy za 2014 rok itp.). UWAGA: dochody opodatkowane - oznacza to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uzyskanie dodatkowych dochodów w trakcie otrzymywania świadczenia. Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi uzyskiwanie nowego dochodu, mające wpływ na prawo do świadczenia (np. podjęcie zatrudnienia, nabycie uprawnień do renty), należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający (w przypadku zwiększenia dochodu świadczenie nie będzie przysługiwać na pierwsze lub jedyne dziecko). Rodzina 500 plus w UE Zgodnie z przepisami ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. PRZYKŁADY 1. Matka ma dziecko z wcześniejszego związku i pobiera na nie zasądzone alimenty, żyje bez ślubu z nowym partnerem. Czy skład rodziny liczy 2 czy 3 osoby i czy dochody partnera są liczone do dochodu rodziny? W tej sytuacji w składzie rodziny występuje tylko matka z dzieckiem, dochody partnera nie są liczone do dochodu rodziny. Byłyby gdyby byli po ślubie lub mieli wspólne dziecko (zgodnie z definicją rodziny w skład rodziny wchodzą tylko małżonkowie lub rodzice dzieci) 2. Małżeństwo z jednym dzieckiem (z poprzedniego związku matki). Czy skład rodziny liczy 3 osoby i czy dochody męża doliczamy do dochodu rodziny. W tym przypadku skład rodziny jest trzyosobowy, dochody męża są liczone do dochodu rodziny. 3. Żona i mąż, dwoje dzieci: starsze dziecko ma innego ojca, młodsze jest wspólne. Czy składany jest jeden wniosek, w którym starają się o 500 zł na starsze z kryterium i 500 zł na młodsze bez kryterium a rodzina liczy cztery osoby? Czy może odrębnie na każde z dzieci z innym składem rodziny? Rodzina jest czteroosobowa. W skład rodziny wchodzą małżonkowie zgodnie z definicją i dwójka dzieci (dziecko oznacza to dziecko własne oraz małżonka). Wniosek jest jeden, bez kryterium dostaną 500 zł na młodsze dziecko, jak spełnią kryterium to 1000 na oboje dzieci). Do dochodu rodziny są liczone alimenty zasądzone na starsze dziecko. W przypadku małżeństwa rodzina jest jedna, składa się jeden wniosek na wszystkie dzieci, nie ma znaczenia, że nie wszystkie dzieci są wspólne. 4. Matka i jej partner (nie mają ślubu), dwoje dzieci: starsze dziecko ma innego ojca, młodsze jest wspólne. Czy wniosek na starsze i młodsze należy składać razem, rodzina liczy cztery osoby, czy odrębnie na każde z nich z innym składem rodziny? Jeden wniosek, skład rodziny czteroosobowy. Matka i jej partner mają wspólne dziecko więc występują w składzie rodziny jako rodzice dzieci, wniosek musi złożyć rodzic obydwojga (w tym wypadku matka). W przypadku małżeństwa (nawet jak nie mają wspólnych dzieci) nie jest istotne, które z nich złoży wniosek (z definicji ustawowej dziecka, oznacza to dziecko własne lub małżonka - ale już nie dziecko partnera/konkubenta). 5. Żona i mąż, dwoje dzieci ale żadne nie jest wspólne, czy każde z nich ubiega się odrębnie na każde dziecko z kryterium dochodowym, a skład rodziny jest w obydwu czteroosobowy Rodzina jest czteroosobowa. W skład rodziny wchodzą małżonkowie zgodnie z definicją i dwójka dzieci (dziecko oznacza to dziecko własne oraz małżonka). Wniosek jest jeden, bez kryterium dostaną 500 zł na młodsze dziecko, jak spełnią kryterium to 1000 na oboje dzieci). 6. Matka i jej parter dwoje dzieci, ale żadne nie jest wspólne, czy każde z nich ubiega się na swoje dziecko z kryterium dochodowym, czy mogą złożyć jeden wniosek? Każde z nich składa wniosek na swoje dziecko, występują jako dwie odrębne dwuosobowe rodziny - każda z jednym dzieckiem (czyli wnioski tylko z kryterium). 7. Co w sytuacji, gdy drugie lub kolejne dziecko kończy 18 lat np. 15 maja 2016? Rodzic może ubiegać się o świadczenie za czas od chwili startu programu do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli dziecko ukończy 18. rok życia w połowie maja, będzie mu przysługiwało świadczenie liczone proporcjonalnie do dnia urodzin. 8. Kiedy wygasa prawo do świadczenia? Gdy dziecko zawrze związek małżeński; gdy jeden z rodziców pracuje za granicą i tam otrzyma dodatek na dziecko; gdy dziecko skończy 18 lat; gdy dziecko zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; gdy rodzina pobiera świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko i po uzyskaniu dochodu przekroczy ustawowe kryterium. Niepoinformowanie o tych faktach organu wypłacającego może skutkować wydaniem decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu. 9. Jak będzie wypłacany zasiłek w przypadku dziecka, którego rodzice się rozwodzą? Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje. 10. Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków? Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci. 11. Małżeństwo ma jedno wspólne dziecko, ojciec dziecka ma jeszcze troje dzieci z pierwszego małżeństwa, które mieszkają z matką, są pod jej opieką (w sumie jest ojcem czworga dzieci). Na ile dzieci może takie małżeństwo ubiegać się o świadczenie wychowawcze? W takiej sytuacji mogą się ubiegać o świadczenie tylko na jedno dziecko (z kryterium dochodowym). Była żona, matka trojga dzieci może ubiegać się o świadczenia na troje dzieci z kryterium dochodowym lub tylko dwoje bez kryterium dochodowego.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYPOMINA!

Od 1 września należy składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada.

Zgodnie z art. 26 w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30. września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYPOMINA !

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane od dnia 1 SIERPNIA.

Zgodnie z art. 20 ustęp 3-5 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z  z późn. zm.) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjne-go na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wy-płata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

AKTUALNOŚCI:

Od 1 września 2016r. należy składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 LISTOPADA 2016r.

Utworzono dnia 30.09.2016
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ INFORMUJE! Od 1 września 2016r. należy składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 LISTOPADA 2016r. Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy...
czytaj dalej na temat: Od 1 września 2016r. należy składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 LISTOPADA 2016r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

...

Imieniny