Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY - Edycja marzec 2022

Utworzono dnia 02.03.2022
Czcionka:


Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel: 74 8110266 fax: 74/8111785

www.opsbystrzyca.pl
e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl
NIP 881-12-62-732 REGON 005810956


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Asystent rodziny

 

 1. Data zatrudnienia: od 14.03.2022 r.
 2. Liczba stanowisk: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony, pełen etat w zadaniowym systemie czasu pracy (pierwsza umowa na okres próbny nieprzekraczający 3 miesiące)
 1. Wymagania niezbędne (formalne):

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. Posiada:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. Wypełnia obowiązek  alimentacyjny  –  w przypadku  gdy  taki  obowiązek  w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo na tle seksualnym,
 5. Posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. Posiada obywatelstwo polskie,
 7. Niekarana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 8. Posiada nieposzlakowaną opinię,
 9. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość.

2. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

3. Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa.

4. Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.

5. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,

6. Prawo jazdy kat. B

7. Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. Udzielanie pomocy  rodzinom  w poprawie  ich  sytuacji  życiowej,  w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. Prowadzenie  indywidualnych  konsultacji  wychowawczych  dla  rodziców  i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2020 poz. 1329);

 1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 2. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 3. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 4. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi   organizacjami   pozarządowymi   oraz   innymi   podmiotami   i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 5. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1429), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae,

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (Załącznik nr 1), 

4. Kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,

5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych ( Kserokopie),

6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (Załącznik nr 2)

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru (załącznik nr 3)

8. Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez OPS. (załącznik nr 4)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w terminie do dnia 11 marca 2022 roku do godz. 10.00.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 02 marca 2022 roku.

                                                                                               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 
                                                                                               Mgr Małgorzata Kuchejda 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

Utworzono dnia 02.03.2022, 14:55

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Załącznik Nr 2

Utworzono dnia 02.03.2022, 14:56

OŚWIADCZENIE do celów rekrutacji

Załącznik Nr 3

Utworzono dnia 02.03.2022, 14:57

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Załącznik Nr 4

Utworzono dnia 02.03.2022, 14:57

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 140

W poprzednim tygodniu: 367

W tym miesiącu: 872

W poprzednim miesiącu: 800

Wszystkich: 51585