Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPYTANIE OFERTOWE 05.2019 - Świadczenie usług opiekuńczych

Utworzono dnia 05.12.2019
Czcionka:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 1-go Maja 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel:/074/ 811-02-66 fax /074/ 811-17-85

www.opsbystrzyca.pl

e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl

NIP 881-12-62-732 REGON 005810956

________________________________________________________________________________

Bystrzyca Kłodzka, 03.12.201

ZAPYTANIE OFERTOWE 05.2019

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1507) zwracam się z zapytaniem ofertowym na:

 1. Przedmiot zamówienia:

 • Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,

 • Świadczenie usług opiekuńczych dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Usługi opiekuńcze będą świadczone na rzecz osób wskazanych przez tut. Ośrodek, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, w domu podopiecznego, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz dni świąteczne i wolne od pracy, również w godzinach popołudniowych w okresie podpisania umowy tj. od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Usługi opiekuńcze z zadań własnych obejmują w szczególności:

 • czynności terapeutyczno – edukacyjne:

  • monitorowanie stanu psychicznego i fizycznego chorego,

  • motywowanie do kontynuowania lub podjęcia leczenia,

  • rozmowy i działania psychoedukacyjne (wyjaśnienie przyczyn choroby, jej przebiegu, wyrabianie krytycyzmu chorobowego),

  • realizacja zaleceń lekarskich,

  • działania interwencyjne w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia,

  • motywowanie do aktywności fizycznej i podejmowania kontaktów społecznych motywowanie do samodzielności w czynnościach codziennych.

 • czynności gospodarcze i opiekuńcze:

  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu, słaniu łóżka,

  • pomoc w przygotowywaniu posiłków także z uwzględnieniem diety, karmienie,

  • przynoszenie obiadu z placówki gastronomicznej i podanie obiadu,

  • pomoc w robieniu zakupów ( art. higienicznych, spożywczych, przemysłowych),

  • pomoc w utrzymaniu czystości  mieszkania klienta,

  • pomoc w praniu i prasowaniu,

  • wizyty z podopiecznym u lekarza, realizacja recept lekarskich,

  • wychodzenie z podopiecznym na spacery.

 1. Opis sposobu dokonywania oceny formalnej oferty.

  1. Wiedza i doświadczenie.
   Zamawiający wymaga aby Wykonawca udowodnił posiadanie doświadczenia zawodowego w wykonaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. zrealizował min. 1 usługę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych. W celu udowodnienia spełnienia tak określonego warunku należy przedstawić Zamawiającemu wykaz świadczonych usług w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie były wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń, Wykonawca może przedstawić posiadane referencje (min. 1) lub inne dokumenty (min. 1) potwierdzające należyte wykonanie zamówień w wykazie usług. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zostały wykonane usługi lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
   Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia. wymagane jest tj.: minimum kurs przygotowujący do wykonania takiej pracy. W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca załączy do oferty przetargowej Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2.

  3. Zamawiający wymaga aby wykonawca spełniał warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) potwierdzenie spełniania w/w warunków zostanie dokonane w oparciu o złożone oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do oferty.

 2. Inne istotne warunki zamówienia:

   1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin zgodna z wcześniejszym zgłoszeniem zapotrzebowania.

 3. Sposób przygotowania oferty:

 • ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” Załącznik nr 1,

 • do oferty należy dołączyć Załączniki: nr 2, nr 3, nr 4.

 • Informację dotycząca przetwarzania danych osobowych,

 • oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście/listownie) na adres Zamawiającego (pokój 12 KADRY) lub Sekretariacie (pokój nr 13, I piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1 , 57-500 Bystrzyca Kłodzka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Świadczenie usług opiekuńczych”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną do po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 1-go Maja 1

57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 074 811 02 66, fax. 074 811 17 85

Kryterium wyboru:

Doświadczenie- 25%

Zaplecze kadrowe – 25%

Cena -50%

 

 

Sporządził: KIEROWNIK

Główny administrator Ośrodka Pomocy Społecznej

Wojciech Zieliński w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Małgorzata Kuchejda

 


 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 05.12.2019, 15:44

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 05.12.2019, 15:44

Załącznik nr 3

Utworzono dnia 05.12.2019, 15:44

Załącznik nr 4

Utworzono dnia 05.12.2019, 15:44

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zamówienia publiczne

Utworzono dnia 05.12.2019, 15:45

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

...

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 32

W poprzednim tygodniu: 176

W tym miesiącu: 126

W poprzednim miesiącu: 951

Wszystkich: 27110