Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KANDYDATÓW NA RODZINY WSPIERAJĄCE

OGŁOSZENIE O NABORZE - RODZINY WSPIERAJĄCE

INFORMACJA DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

 

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom  z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc    w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

 • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego                     i gospodarstwa domowego,
 • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania
  i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia zgodnie z art.29 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania,      a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek w tej sprawie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  (wzór w załączeniu);
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ;
 3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ;
 4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bystrzycy Kłodzkiej ;
 5. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. 1 Maja 1  57-500 Bystrzyca Kłodzka , tel. 74 8110266; 748111785  lub drogą elektroniczną:ops@bystrzycaklodzka.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: