Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

- Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

UCHWAŁA   Nr XX/192/11  RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 -2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.[1],), art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.[2]) oraz art. 17 ust. 1 pkt 13, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm[3]) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

     § 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 -2015.

     §  2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bystrzyca Kłodzka został opracowany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r., ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw, w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 15 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Kodeks Karny i Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Pracy, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Diagnoza problemu przemocy w Gminie Bystrzyca Kłodzka

     §  3.1.  Przemoc wg Światowej Organizacji Zdrowia to celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenia w rozwoju lub deprywację.

     2. Przemoc ma różne oblicza i dzieli się ją na różne kategorie. W zależności od adresata wyróżnia się:

1) Przemoc skierowaną do siebie samego (autoagresja):

    a) zachowania samobójcze (myśli samobójcze, usiłowanie samobójstwa i samobójstwo

        dokonane),

     b) samouszkodzenia:

2) Przemoc interpersonalną, w tym:

     a) przemoc w rodzinie; najczęściej ma miejsce w domu rodzinnym; stosowana wobec

         dziecka, partnera (żony, męża, konkubenta/ki) lub osób starszych, i/lub      

         niepełnosprawnych,

      b)przemoc wobec osoby niespokrewnionej, często nieznajomej; najczęściej ma miejsce    poza domem; należą tu przypadkowe akty przemocy, gwałty lub przemoc seksualna wobec obcych, przemoc w szkołach, miejscach pracy (mobbing), więzieniach, placówkach opiekuńczych, młodzieżowe akty przemocy;

3) Przemoc grupową, która polega na instrumentalnym użyciu przemocy przez ludzi, którzy identyfikują się jako członkowie pewnej grupy przeciwko innej grupie w celu osiągnięcia celów ekonomicznych, politycznych lub społecznych. Należą tu: ludobójstwo, represje i naruszanie praw człowieka, terroryzm, przestępczość zorganizowana,  konflikty zbrojne (wewnątrz państw, między państwami).

     3. Powyższa typologia bierze również pod uwagę naturę przemocy i tak dzieli przemoc na: fizyczną, psychiczną, seksualną, deprywację i zaniedbanie.

     4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny lub także innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej; w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

     5.Przemoc w rodzinie, jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie”.

Charakterystyka zjawiska przemocy w Gminie Bystrzyca Kłodzka

     §  4.1.  W celu zdiagnozowania zjawiska przemocy, w tym przemocy w rodzinie wykorzystano dane Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej oraz materiały uzyskane w toku wykonywanej pracy przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (wywiady środowiskowe, Niebieska Karta, dzienniki pracy specjalistów, obserwacje).

     2.Do najczęstszych przejawów przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka należą: awantury domowe, w tym awantury pod wpływem alkoholu, pobicia, poniżanie i wyzwiska, przemoc ekonomiczna w dużej mierze związana z wydawaniem środków finansowych na alkohol, zaniedbanie, przemoc seksualna. Ofiarami są zwykle współmałżonkowie, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne.

     3. Zjawiskiem dość często występującym w naszej Gminie jest przemoc ekonomiczna wobec osób starszych przejawiająca się odbieraniem im świadczeń rentowych lub emerytalnych, zmuszaniem do zaciągnięcia kredytów i niespłacanie ich.

Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej i Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej

 

2007

2008

2009

Liczba przeprowadzonych interwencji przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w związku z procedurą „Niebieskiej Karta”

15

 15

16

Ilość interwencji domowych związanych z przemocą domową przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji

39

 25

53

 

     4. W 2009 roku Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej przeprowadził ogółem 53 interwencji domowych , w 47 przypadkach nastąpiło izolowanie sprawców od ofiar  przemocy , 4 sprawy zostały zakończone aktem oskarżenia z art.207 i skierowane do Sądu Rejonowego w Kłodzku.  

     5. Pracownicy socjalni wypełnili 16 Niebieskich Kart. Ogółem Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy około 30 rodzinom dotkniętym przemocą  w ramach, której prowadzona była:

1) interwencja kryzysowa,

2) praca socjalna,

3) poradnictwo specjalistyczne,

4) mediacje rodzinne,

5) terapia,

6) świadczenia pieniężne (zasiłki celowe i okresowe).

Wnioski dla praktyki

     §  5.1.  Przemoc domowa jest zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym. Rozpatrywana jest w kilku perspektywach: prawnej, psychologicznej, moralnej, społecznej. W większości zgłoszonych przypadków przemoc współwystępuje z problemem uzależnienia od alkoholu, co potwierdzają też badania zewnętrzne, które wskazują na silne związki pomiędzy piciem alkoholu a stosowaniem przemocy interpersonalnej w ogóle (raport WHO 2006).

     2.Stosowanie przemocy wobec dzieci często wynika z nieznajomości i nieumiejętności stosowania innych, niż przemocowe metod wychowawczych (często osoby doświadczające przemocy w dzieciństwie są sprawcami przemocy w dorosłym życiu).                                  

     3.Zachowania przemocowe obserwuje się również poza domem rodzinnym – w relacjach sąsiedzkich, szkolnych, pracowniczych, w instytucjach. Należy również zwrócić uwagę na „przemoc w sieci”, na którą w szczególności narażone są dzieci i młodzież.   W związku z powyższym w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy należy stosować podejście systemowe, interdyscyplinarne i długofalowe.

Zasoby Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie przeciwdziałania przemocy -  Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 -2015.

     §  6.1.  Gmina Bystrzyca Kłodzka  posiada zasoby kadrowe, instytucjonalne i lokalowe niezbędne do efektywnego przeciwdziałania przemocy:

1)osoby z gminy przeszkolone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –

pracownicy socjalni, nauczyciele, pedagodzy szkolni, dzielnicowi, kuratorzy, pielęgniarki środowiskowe, wychowawcy Świetlicy Terapeutycznej;

2) w każdej szkole na terenie gminy zatrudniony jest pedagog szkolny i/lub psycholog oraz realizowane są Szkolne Programy Profilaktyki zawierające zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy;

3) w ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Przychodni przy ul. Sienkiewicza 8 działa Punkt Konsultacyjny  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, którego celem jest dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom, po zakończeniu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, ochrona przed przemocą w rodzinie, propagowanie zdrowego trybu życia.

    2. W skład Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą instytucje i osoby działające na terenie Gminy, wzajemnie ze sobą współpracujące w zakresie przeciwdziałania przemocy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,  Zespół Kuratorów Sądu Rejonowego w Kłodzku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia, Szkoły.

Część programowa

     §  7.  Program jest skierowany do ogółu mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka,  w tym szczególnie do tych, którzy są uwikłani w przemoc jako: ofiara, sprawca przemocy lub świadek  przemocy.

Cele Programu

 

     §  8. Głównymi celami programu są :  

1) ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie;

2) rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu interwencji i wsparcia rodziny dotkniętej przemocą - podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy;

3) rozwój specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc;

4) doskonalenie działalności Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

5) zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy – podniesienie poziomu wiedzy, rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy.

 

 

 

 

 

Zadania i instytucje odpowiedzialne za ich realizację

 

     §  9. Zadania programu będą realizowane przez :

 

Zadania

Instytucja/e odpowiedzialna za realizację zadania

 

1. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

2. Ciągłe wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty” w pracy Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej – interwencja i monitoring w rodzinach uwikłanych w przemoc.

Policja i Ośrodek Pomocy Społecznej

3.Utworzenie punktu informacyjnego dla  ofiar przemocy w rodzinie.  

Ośrodek Pomocy Społecznej

4. Prowadzenie poradnictwa  i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Szkoły

5. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,  bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, dostarczającego informacji o przysługujących prawach, instytucjach pomagających rodzinom uwikłanym w przemoc, możliwościach uzyskania wsparcia oraz motywowanie do podjęcia działań na rzecz przerwania przemocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej

6. Integrowanie i koordynowanie działań jednostki pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

Zespół interdyscyplinarny

7. Działalność informacyjna - udostępnianie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z innymi instytucjami,  zespołem interdyscyplinarnym, szkołami, lokalnymi mediami  

8. Realizacja strategii interwencyjnych kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zespół interdyscyplinarny

9. Wdrażanie programów pracy ze sprawcami przemocy – prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz grup terapeutycznych.

Zespół interdyscyplinarny

10.Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Zespół interdyscyplinarny- grupa robocza

10. Wzmacnianie zasobów Gminy w zakresie realizacji niniejszego programu:

-       szkolenie pracowników instytucji i służb w zakresie rozpoznawania i interwencji w sytuacji przemocy domowej

-       szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadry specjalistów do pracy z rodziną,

-       finansowanie superwizji pracy specjalistów

-       podnoszenie kompetencji członków  Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, wymianach,

-       rozwój zasobów lokalowych potrzebnych w zakresie realizacji Programu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

11. Profilaktyka społeczna w zakresie przemocy:

-       prowadzenie działań psychoedukacyjnych na terenie gminy w zakresie zjawiska przemocy i radzenia sobie z nim przy współpracy ze szkołami, lokalnymi mediami, kościołem, służbą zdrowia,

-       promowanie i rozwijanie umiejętności stosowania przez rodziców metod wychowania bez przemocy (w ramach współpracy ze szkołami oraz przedszkolami - organizacja grup psychoedukacyjnych w szczególności dla rodziców z grup ryzyka),

-       podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie przy równoczesnym podnoszeniu kompetencji w radzeniu sobie z przemocą (treningi, szkolenia) – działalność wolontaryjna,

-       edukacja medialna (audycje radiowe, publikacje, itp.).

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z: 

Zespołem interdyscyplinarnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

pedagogami szkolnymi, lekarzami lokalnymi mediami, parafiami, stowarzyszeniami

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r.  Nr28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842.

 

[3]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 1527 i Nr 125, poz. 842.

 

UCHWAŁA   Nr XX/192/11 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 -2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.[1],), art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.[2]) oraz art. 17 ust. 1 pkt 13, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm[3]) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

     § 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 -2015.

 

     §  2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bystrzyca Kłodzka został opracowany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r., ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw, w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 15 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Kodeks Karny i Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Pracy, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoza problemu przemocy w Gminie Bystrzyca Kłodzka

 

     §  3.1.  Przemoc wg Światowej Organizacji Zdrowia to celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenia w rozwoju lub deprywację.

     2. Przemoc ma różne oblicza i dzieli się ją na różne kategorie. W zależności od adresata wyróżnia się:

1) Przemoc skierowaną do siebie samego (autoagresja):

    a) zachowania samobójcze (myśli samobójcze, usiłowanie samobójstwa i samobójstwo

        dokonane),

     b) samouszkodzenia:

2) Przemoc interpersonalną, w tym:

     a) przemoc w rodzinie; najczęściej ma miejsce w domu rodzinnym; stosowana wobec

         dziecka, partnera (żony, męża, konkubenta/ki) lub osób starszych, i/lub      

         niepełnosprawnych,

      b)przemoc wobec osoby niespokrewnionej, często nieznajomej; najczęściej ma miejsce    poza domem; należą tu przypadkowe akty przemocy, gwałty lub przemoc seksualna wobec obcych, przemoc w szkołach, miejscach pracy (mobbing), więzieniach, placówkach opiekuńczych, młodzieżowe akty przemocy;

3) Przemoc grupową, która polega na instrumentalnym użyciu przemocy przez ludzi, którzy identyfikują się jako członkowie pewnej grupy przeciwko innej grupie w celu osiągnięcia celów ekonomicznych, politycznych lub społecznych. Należą tu: ludobójstwo, represje i naruszanie praw człowieka, terroryzm, przestępczość zorganizowana,  konflikty zbrojne (wewnątrz państw, między państwami).

     3. Powyższa typologia bierze również pod uwagę naturę przemocy i tak dzieli przemoc na: fizyczną, psychiczną, seksualną, deprywację i zaniedbanie.

     4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny lub także innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej; w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

     5.Przemoc w rodzinie, jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie”.

 

Charakterystyka zjawiska przemocy w Gminie Bystrzyca Kłodzka

 

     §  4.1.  W celu zdiagnozowania zjawiska przemocy, w tym przemocy w rodzinie wykorzystano dane Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej oraz materiały uzyskane w toku wykonywanej pracy przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (wywiady środowiskowe, Niebieska Karta, dzienniki pracy specjalistów, obserwacje).

     2.Do najczęstszych przejawów przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka należą: awantury domowe, w tym awantury pod wpływem alkoholu, pobicia, poniżanie i wyzwiska, przemoc ekonomiczna w dużej mierze związana z wydawaniem środków finansowych na alkohol, zaniedbanie, przemoc seksualna. Ofiarami są zwykle współmałżonkowie, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne.

     3. Zjawiskiem dość często występującym w naszej Gminie jest przemoc ekonomiczna wobec osób starszych przejawiająca się odbieraniem im świadczeń rentowych lub emerytalnych, zmuszaniem do zaciągnięcia kredytów i niespłacanie ich.

Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej i Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

2007

2008

2009

Liczba przeprowadzonych interwencji przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej  w związku z procedurą „Niebieskiej Karta”

15

 15

16

Ilość interwencji domowych związanych z przemocą domową przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji

39

 25

53

 

 

     4. W 2009 roku Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej przeprowadził ogółem 53 interwencji domowych , w 47 przypadkach nastąpiło izolowanie sprawców od ofiar  przemocy , 4 sprawy zostały zakończone aktem oskarżenia z art.207 i skierowane do Sądu Rejonowego w Kłodzku.  

     5. Pracownicy socjalni wypełnili 16 Niebieskich Kart. Ogółem Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy około 30 rodzinom dotkniętym przemocą  w ramach, której prowadzona była:

1) interwencja kryzysowa,

2) praca socjalna,

3) poradnictwo specjalistyczne,

4) mediacje rodzinne,

5) terapia,

6) świadczenia pieniężne (zasiłki celowe i okresowe).

 

Wnioski dla praktyki

 

     §  5.1.  Przemoc domowa jest zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym. Rozpatrywana jest w kilku perspektywach: prawnej, psychologicznej, moralnej, społecznej. W większości zgłoszonych przypadków przemoc współwystępuje z problemem uzależnienia od alkoholu, co potwierdzają też badania zewnętrzne, które wskazują na silne związki pomiędzy piciem alkoholu a stosowaniem przemocy interpersonalnej w ogóle (raport WHO 2006).

     2.Stosowanie przemocy wobec dzieci często wynika z nieznajomości i nieumiejętności stosowania innych, niż przemocowe metod wychowawczych (często osoby doświadczające przemocy w dzieciństwie są sprawcami przemocy w dorosłym życiu).                                  

     3.Zachowania przemocowe obserwuje się również poza domem rodzinnym – w relacjach sąsiedzkich, szkolnych, pracowniczych, w instytucjach. Należy również zwrócić uwagę na „przemoc w sieci”, na którą w szczególności narażone są dzieci i młodzież.   W związku z powyższym w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy należy stosować podejście systemowe, interdyscyplinarne i długofalowe.

Zasoby Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie przeciwdziałania przemocy -  Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 -2015.

 

 

     §  6.1.  Gmina Bystrzyca Kłodzka  posiada zasoby kadrowe, instytucjonalne i lokalowe niezbędne do efektywnego przeciwdziałania przemocy:

1)osoby z gminy przeszkolone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –

pracownicy socjalni, nauczyciele, pedagodzy szkolni, dzielnicowi, kuratorzy, pielęgniarki środowiskowe, wychowawcy Świetlicy Terapeutycznej;

2) w każdej szkole na terenie gminy zatrudniony jest pedagog szkolny i/lub psycholog oraz realizowane są Szkolne Programy Profilaktyki zawierające zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy;

3) w ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Przychodni przy ul. Sienkiewicza 8 działa Punkt Konsultacyjny  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, którego celem jest dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom, po zakończeniu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, ochrona przed przemocą w rodzinie, propagowanie zdrowego trybu życia.

    2. W skład Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą instytucje i osoby działające na terenie Gminy, wzajemnie ze sobą współpracujące w zakresie przeciwdziałania przemocy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,  Zespół Kuratorów Sądu Rejonowego w Kłodzku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia, Szkoły.

 

Część programowa

 

     §  7.  Program jest skierowany do ogółu mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka,  w tym szczególnie do tych, którzy są uwikłani w przemoc jako: ofiara, sprawca przemocy lub świadek  przemocy.

 

Cele Programu

 

     §  8. Głównymi celami programu są :  

1) ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie;

2) rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu interwencji i wsparcia rodziny dotkniętej przemocą - podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy;

3) rozwój specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc;

4) doskonalenie działalności Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

5) zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy – podniesienie poziomu wiedzy, rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy.

 

 

 

 

 

Zadania i instytucje odpowiedzialne za ich realizację

 

     §  9. Zadania programu będą realizowane przez :

 

Zadania

Instytucja/e odpowiedzialna za realizację zadania

 

1. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

2. Ciągłe wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty” w pracy Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej – interwencja i monitoring w rodzinach uwikłanych w przemoc.

Policja i Ośrodek Pomocy Społecznej

3.Utworzenie punktu informacyjnego dla  ofiar przemocy w rodzinie.  

Ośrodek Pomocy Społecznej

4. Prowadzenie poradnictwa  i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Szkoły

5. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,  bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, dostarczającego informacji o przysługujących prawach, instytucjach pomagających rodzinom uwikłanym w przemoc, możliwościach uzyskania wsparcia oraz motywowanie do podjęcia działań na rzecz przerwania przemocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej

6. Integrowanie i koordynowanie działań jednostki pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

 

Zespół interdyscyplinarny

7. Działalność informacyjna - udostępnianie do publicznej wiadomości informatorów o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z innymi instytucjami,  zespołem interdyscyplinarnym, szkołami, lokalnymi mediami  

 

8. Realizacja strategii interwencyjnych kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

Zespół interdyscyplinarny

9. Wdrażanie programów pracy ze sprawcami przemocy – prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz grup terapeutycznych.

Zespół interdyscyplinarny

10.Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Zespół interdyscyplinarny- grupa robocza

10. Wzmacnianie zasobów Gminy w zakresie realizacji niniejszego programu:

-       szkolenie pracowników instytucji i służb w zakresie rozpoznawania i interwencji w sytuacji przemocy domowej

-       szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadry specjalistów do pracy z rodziną,

-       finansowanie superwizji pracy specjalistów

-       podnoszenie kompetencji członków  Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, wymianach,

-       rozwój zasobów lokalowych potrzebnych w zakresie realizacji Programu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

11. Profilaktyka społeczna w zakresie przemocy:

-       prowadzenie działań psychoedukacyjnych na terenie gminy w zakresie zjawiska przemocy i radzenia sobie z nim przy współpracy ze szkołami, lokalnymi mediami, kościołem, służbą zdrowia,

-       promowanie i rozwijanie umiejętności stosowania przez rodziców metod wychowania bez przemocy (w ramach współpracy ze szkołami oraz przedszkolami - organizacja grup psychoedukacyjnych w szczególności dla rodziców z grup ryzyka),

-       podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie przy równoczesnym podnoszeniu kompetencji w radzeniu sobie z przemocą (treningi, szkolenia) – działalność wolontaryjna,

-       edukacja medialna (audycje radiowe, publikacje, itp.).

 

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z: 

Zespołem interdyscyplinarnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

pedagogami szkolnymi, lekarzami lokalnymi mediami, parafiami, stowarzyszeniami

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r.  Nr28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842.

 

[3]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 1527 i Nr 125, poz. 842.

 

v

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Imieniny

Imieniny: