Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie nr 01.2024 w sprawie otwartego konkursu ofert w 2024 zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Nr 01.2024

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 02 stycznia 2024 r.

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na podstawie art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1,2,3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.) art.4ust.1 pkt 5 i ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023 poz.2151 ) zarządza się co następuje

§ 1

 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizacje w 2024 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań w 2024 r. z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. art.4ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023 poz.2151 ).

§ 2

Komisja Konkursowa został powołana Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr 24.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. dotyczącego powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia oferty na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i ustaleniu Regulaminu pracy Komisji konkursowej.

§ 3

Zasady pracy Komisji konkursowej określa Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23.2023 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia oferty na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i ustaleniu Regulaminu pracy Komisji konkursowej.

§ 4

Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi działu administracyjno-organiacyjnemu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 01.2024

z dnia 02.01.2024

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Ogłoszenie

 

O otwartym konkursie ofert na realizacje w 2024 r zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1,2,3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.) informuję, o możliwości składania ofert na realizacje następujących zadań w zakresie wspomagania działalności służącej rozwiazywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i uzależnień behawioralnych.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

Łącznie: 43 000,00 zł

 

Obszar - Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka

 

Zadanie 2

Nazwa zadania

Działalność placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej

 

Działania:

• przedstawienie oferty zajęć programowych w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej z zakresu pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo

 

Termin realizacji

01.02. 2024-31.12.2024

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024

30.000 zł

Zadanie 3

Nazwa zadania

Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych.

Działania:

• przeprowadzenie wybranego programu profilaktycznego

Termin realizacji

01.02.2024 -31.12.2024

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024

5.000 zł

Zadanie 4

Nazwa zadania

Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami programu profilaktycznego

Działania:

• przeprowadzenie wybranego programu profilaktycznego

Termin realizacji

01.02.2024-31.12.2024

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024

8.000 zł

 

Zasady powierzenia realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i przekazania środków finansowych:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Bystrzyca Kłodzka, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

 3. Do oferty dołącza się:

  1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

  2. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

  3. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

  5. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;

  6. oświadczenie, że podmiot składający ofertę poinformował osoby wchodzące w skład personelu wskazanego w ofercie o przekazaniu ich danych osobowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zapoznał ich z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 6 do ogłoszenia;

  7. oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem, w którym realizowane będzie zadanie.

 

 1. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 2. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

 3. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.

 4. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.

 5. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.

 6. W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

 7. W przypadku, gdy Oferent otrzyma środki finansowe w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

 8. Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 9. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

 10. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja 1, na stronie internetowej OPS: www.opsbystrzyca.pl

 11. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 12. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w celu dokonania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu, zgodnie z pkt. 12 ogłoszenia, w terminie do 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 13. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanych środków finansowych.

 14. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

 15. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.

 16. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

Termin i warunki realizacji zadań:

Zadania będą realizowane w 2024 roku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 10:00. Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie wyłącznie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. ul. 1-go Maja 1, – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

   1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty w dniu 25.01.2024 roku.

   2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

 1. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

 2. złożenie oferty po terminie,

 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników,

 4. złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu,

 5. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

 6. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

 7. złożenie oferty przez organizacje, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem.

 8. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS); w przypadku zmian osobowych w reprezentacji oferenta nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

   1. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

   2. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

   3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, Komisja Konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

   4. Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

   5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym,

 2. kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, będzie realizować zadanie publiczne,

 4. planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,

 5. planowany przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

   1. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

   2. Otrzymane środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

   3. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

 1. nie zostanie złożona żadna oferta,

 2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej pokój nr 12 lub pod numerem tel. 74 811 02 66 wew. 16

 

Bystrzyca Kłodzka, 02.01.2024

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: