Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.2022

Utworzono dnia 02.12.2022

Bystrzyca Kłodzka, 01.12.2022 r.


 

ZAPYTANIE OFE 04RTOWE.2022

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 1-go Maja 1. 57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 748110266, e-mail: ops@bystrzycaklodzka.pl oraz http://www.ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net/

II. Podstawa prawna zamówienia

Na podstawie art. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 . tj.) oraz art. 36 pkt 2 lit j, art. 48 b ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 tj.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na

III. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków obiadowych do miejsc zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1.) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków obiadowych (zupa i drugie danie) do miejsca zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka. Z usługi tej będzie korzystać dziennie średnio 10 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Ilość posiłków obiadowych zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podana liczba klientów jest wielkością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku zlecenia mu w trakcie obowiązywania umowy świadczenia usługi dla mniejszej niż ustalona liczba klientów Zamawiającego.

2.) Posiłki powinny zostać przygotowane i dostarczone w gotowej postaci zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, zasadami systemu HACCP, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2022 poz. 2132) z uwzględnieniem założeń zdrowej diety.

  1. Oferent jest zobowiązany do:

a) stosowania różnorodności produktów,

b) stosowania się do sugestii i uwag Zamawiającego w zakresie planowania jadłospisów i doboru produktów,

c) dostarczania potraw przy zachowaniu odpowiedniej jakości i temperatury: gorące zupy, gorące drugie dania.

d) dokładnego określania porcji przypadającej na jedną osobę (np. wątróbka 2 czy 3 sztuki)

  1. Posiłki powinny zostać przygotowane tak, aby możliwe było ich dostarczenie w godzinach od 10.00- do 15.00 w dni robocze, soboty i niedziele, święta (365 dni 2023 roku) z wyłączeniem dni zgłoszonych przez klienta.

  2. Wykonawca nie będzie mógł zastąpić gorącego dwudaniowego posiłku suchym prowiantem bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

  3. Wartość kaloryczna obiadu powinna być zgodna z normami obiadowymi dla osób dorosłych i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych przy zachowaniu minimalnej gramatury : Obiad mięsny Zupa - 0,5 l Mięso bez kości lub ryba - 10dkg Ziemniaki -30 dkg Surówka - 15 dkg Obiad bezmięsny Zupa - 0,5 l Np. naleśniki, kluski, pierogi, makaron - 30 dkg Wykonawca zapewni co najmniej trzy posiłki mięsne w tygodniu.

  4. Posiłki zostaną przygotowane i dostarczane klientom Ośrodka Pomocy Społecznej wyłącznie staraniem i na wyłączny koszt Wykonawcy zamówienia.

  5. Wykonawca przy wydawaniu posiłków powinien przestrzegać zaleceń sanitarnych.

  6. Wykonawca zapewnia lokal, w którym będą wydawane posiłki, który spełnia normy techniczne, wymogi sanitarno-higieniczne oraz posiada odpowiednie wyposażenie umożliwiające należytą realizację przedmiotu zamówienia,

  7. Przygotowywanie posiłków powinno odbywać się w lokalu z odpowiednim zapleczem, w którym prowadzona jest działalność związana z żywieniem, a Wykonawca powinien mieć stosowne pozwolenia, umowy, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

V. Termin realizacji zamówienia:

Od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele i święta. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” Załącznik nr 1, wraz z dodatkowymi dokumentami:

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał warunki określone w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) potwierdzenie spełniania w/w warunków zostanie dokonane w oparciu o złożone oświadczenia - Załącznik nr 2

b) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 3

c) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

d) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego,

e) Wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

f) Kserokopia zawartej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy).

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście/listownie) na adres Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1-go Maja, 57-500 Bystrzyca Kłodzka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków obiadowych do miejsc zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka”.

W formie elektronicznej na adres e-mail: kadry.ops@bystrzycaklodzka.pl

lub na adres na adres ePUAP:

https://ops.bystrzycaklodzka.biuletyn.net/?bip=1&cid=1179

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Ośrodka lub skrzynkę e-mail. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 1-go Maja 1

57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 074 811 02 66, fax. 074 811 17 85

Kryterium wyboru:

Cena – 100%

 

Sporządził: ...............................................

(pieczęć i podpis)

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 231

W poprzednim tygodniu: 354

W tym miesiącu: 1054

W poprzednim miesiącu: 917

Wszystkich: 61931