Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne.

Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.


Grupy robocze

Zespół dyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W Gminie Bystrzyca Kłodzka w każdej sytuacji, kiedy zostaje wszczęta procedura „Niebieskie Karty”, pracę z rodziną prowadzą członkowie grupy roboczej. Są to pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, pedagodzy szkolni, a także kuratorzy, przedstawiciele ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, czyli tych instytucji i organizacji, które mogą pomóc członkom rodziny w zatrzymaniu przemocy oraz udzieleniu właściwej pomocy.

Członkowie grupy roboczej spotykają się na regularnych posiedzeniach, na które zapraszane są osoby wskazane w procedurze Niebieskie Karty jako te, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz te, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Spotkania z każdą z tych osób odbywają się w innych terminach.

Poza posiedzeniami grupy roboczej ich członkowie współpracują z rodzinami, w których realizowana jest procedura Niebieskie Karty. Pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji składają wizyty w miejscu zamieszkania, monitorują sytuację rodziny w zakresie bezpieczeństwa i ustania przemocy w rodzinie.

Praca grupy roboczej trwa do czasu ustania przemocy w rodzinie lub stwierdzenia braku zasadności realizacji procedury w danej sytuacji.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06.09.2011r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którego składzie są przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, służby zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej, Bystrzyckiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Zespołu Kuratorów Sądowych. Spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Wykonanie Zarządzenia zostało powierzone Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Do zadań zespołu należy: wymiana informacji na temat rodzin, w których występuje zjawisko przemocy, diagnoza problemu w analizowanych środowiskach, ustalenie indywidualnych planów pomocy dla osób doznających przemocy i sprawujących przemoc w rodzinach z wykorzystaniem dostępnej wiedzy prawnej, pedagogicznej oraz oferty organizacji i instytucji zajmujących się tą problematyką.

Sejm uchwalił ustawę „antyprzemocową”, pozwalającą na przymusową eksmisję sprawcy/sprawczyni przemocy domowej.

30 kwietnia uchwalono ustawę antyprzemocową, której celem jest ochrona ofiar przemocy domowej. Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego możliwość natychmiastowego izolowania sprawców przemocy w domowej od ofiar.

Co określają przepisy?

Ustawa antyprzemocowa zakłada dodanie do ustawy o policji m.in. art. 15 aa, którego ust. 1 stanowi, że

Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „nakazem”, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „zakazem

Nakaz i zakaz mogą być wydane łącznie i są natychmiast wykonalne.

Art. 15ab ust. 1 stanowi ponadto, że policjant wydaje nakaz lub zakaz

  • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu

w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie

W przewidzianych prawem sytuacjach uprawniony organ – najczęściej będzie to Policja, ale i Żandarmeria Wojskowa – wydaje rzeczony nakaz i wręcza go osobie podejrzanej o znęcanie się, bądź umieszcza w drzwiach mieszkania, jeżeli taka osoba nie jest obecna w momencie podejmowania interwencji, bądź też nakaz wydano na podstawie odpowiedniego zgłoszenia, a nie podczas interwencji. Oczywiście samo zgłoszenie poprzedzone jest przesłuchaniem ofiary lub świadków (w myśl przepisów k.p.c.), a fałszywe zeznania są przestępstwem z art. 233 k.k., za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Osoba objęta nakazem opuszczenia lokalu może zabrać z niego rzeczy osobiste (w tym psa, jeżeli pozostali domownicy się nie sprzeciwią), a także przedmioty niezbędne do wykonywania pracy. Należy oddać klucze, a zabranie z miejsca zamieszkania kolejnych przedmiotów (jeżeli zapomniało się o nich w momencie opuszczania lokalu) jest możliwe jednorazowo, przy asyście policji.

Niezastosowanie się do zakazu jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, bądź grzywny (do 5000 złotych).

Osoba, wobec której wydano nakaz lub zakaz, może złożyć zażalenie (w myśl procedury cywilnej) do właściwego miejscowo dla lokalu, z którego została usunięta, sądu rejonowego. Ten ma obowiązek rozpatrzyć je w ciągu maksymalnie trzech dni od otrzymania zażalenia.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

...

Imieniny

Imieniny: